Słownik zaczyna się od B

Bazylea III

zbiór przepisów zewnętrznych określających nowe podejście do kalkulacji wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w bankach - w szczególności określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanej „Rozporządzeniem CRR”), aktach wykonawczych do Rozporządzenia CRR, w aktach prawa krajowego transponujących postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (zwanej „Dyrektywą CRD IV”)

Bazylea III/CRD IV

zestaw poprawek do przepisu Bazylea II opublikowany w grudniu 2010 roku, wprowadzonych w życie w styczniu 2014 roku i podlegający stopniowemu wdrażaniu do stycznia 2019 roku