Słownik zaczyna się od E

EaR (Earnings at risk)

określa maksymalne odchylenie przychodów biznesowych netto od wartości oczekiwanej przy założonym poziomie ufności w określonym horyzoncie czasowym

ECAI (External Credit Assessment Institutions)

zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej

Ekspozycja kredytowa

suma składników aktywów stanowiących, udzielone zobowiązanie pozabilansowe lub zawarta transakcja pozabilansowa (pochodna)