Słownik zaczyna się od K

Kapitał wewnętrzny

oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w jego działalności oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka  -

Kluczowe wskaźniki efektywności - (Key Performance Indicators - KPIs)

finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji

Kluczowe wskaźniki ryzyka (Key Risk Indicator – KRI)

uproszczony miernik ryzyka operacyjnego istotny dla danego obszaru, aplikacji lub procesu

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Korekta CVA (Credit Value Adjustment)

korekta wyceny instrumentów pochodnych odzwierciedlająca ryzyko kredytowe kontrahenta

Korekta DVA (Debt Value Adjustment

korekta wartości godziwej zobowiązań oraz instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami, wynikające z własnego ryzyka kredytowego Banku

Korekta DVA (Debt Value Adjustment)

korekta wyceny instrumentów pochodnych odzwierciedlająca własne ryzyko kredytowe Banku