Słownik zaczyna się od M

Material Risk Takers (MRT)

członkowie Zarządu i kluczowi menedżerowie o wysokim wpływie na profil ryzyka Banku

Metoda ratingowa

metoda oceny ryzyka kredytowego banku związanego z finansowaniem klientów instytucjonalnych przy udzielaniu lub zmianie istotnych warunków transakcji kredytowej oraz w okresie realizacji transakcji kredytowej

Metoda scoringu aplikacyjnego

metoda oceny ryzyka kredytowego banku związanego z finansowaniem klientów na podstawie ocen scoringowych zgodnie z informacjami dostarczonymi przez klienta

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej