Słownik zaczyna się od W

Wartość godziwa

kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi nie powiązanymi ze sobą stronami

Wartość zagrożona (Value-at-Risk – VaR)

potencjalna wartość straty, wynikająca ze zmiany wartości bieżącej przepływów pieniężnych z instrumentów finansowych lub potencjalna wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych z tytułu zmian kursu walutowego, przy założeniu określonego poziomu ufności oraz okresu utrzymywania pozycji

Wartość zagrożona ryzykiem kredytowym (Credit Value-at-Risk – CVaR)

potencjalna strata, jaka nie powinna zostać przekroczona z tytułu ryzyka kredytowego na utrzymywanym portfelu kredytowym, przy założeniu określonego (wysokiego) poziomu ufności oraz okresu utrzymywania pozycji

Wskaźnik LtV (Loan to Value)

wskaźnik charakteryzujący poziom relacji wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości

Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznana utratą wartości odpisami

stosunek stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek do wartości kredytów i pożyczek ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową

Współczynnik wypłacalności

główny miernik adekwatności kapitałowej, wyliczany jako iloraz funduszy własnych i sumy wymogów kapitałowych, przemnożony przez 8%

Wymogi w zakresie funduszy własnych

suma wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w pakiecie CRR i CRD IV