Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA składa się z 5 do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

W dniu 26 czerwca 2014 roku Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób, o czym Bank poinformował raportem bieżącym nr 53/2014. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Banku liczyła 9 osób.

Obecna kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się 26 czerwca 2014 roku.

Skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31.12.2016 roku

Piotr Sadownik - Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
W dniu 25 lutego 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i w tym samym dniu wyznaczony przez Skarb Państwa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Paris II Pantheon – Assas. Tytuł zawodowy adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobył w 1996 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel. Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel. Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych. Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe w dziedzinie sporów sądowych. Ponadto Legal 500 rekomenduje go w dziedzinie energii i zasobów naturalnych oraz własności intelektualnej. Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA.  
Grażyna Ciurzyńska- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
W dniu 30 czerwca 2016 roku powołana w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i w tym samym dniu wyznaczona przez Skarb Państwa na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.  Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w administracji rządowej, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1996 roku związana z sektorem bankowym. Pracowała na stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego banku PBK SA (obecnie Bank BPH SA) oraz Kredyt Banku SA, nadzorując między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie na stanowiskach dyrektora w obszarze detalicznym Banku BGŻ SA odpowiedzialna między innymi za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję doradcy Prezesa Zarządu Banku. Od 2007 roku związana z rynkiem płatności i kart bankowych. Jako dyrektor departamentu w Banku BGŻ SA, a następnie w Banku BGŻ BNP Paribas SA odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz dostawcami technologii i usług kartowych. Ponadto była członkiem Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej Prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich. Przez ponad 15 lat prowadziła pracę naukowo- dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Obecnie Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Ministerstwie Rozwoju, koordynujący politykę inwestycyjną, nadzorujący współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy.    
Zbigniew Hajłasz - Sekretarz Rady Nadzorczej
W dniu 30 czerwca 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji W dniu 14 lipca 2016 roku wybrany na Sekretarza Rady Nadzorczej.Jest praktykiem i konsultantem w dziedzinie zarządzania i rozwoju. Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju instytucji finansowych, restrukturyzacji przemysłowej, prywatyzacji i przedsięwzięć międzynarodowych. Uzyskał tytuły naukowe: MPhil in Economics (London University, 2002) oraz mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska, 1982). W 1993-96 oraz od 2005 roku wykładowca akademicki (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu). Od sierpnia 2011 roku – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Św. Katarzynie (laureata rankingu Gazela Biznesu w latach 2015 i 2016); od stycznia 2016 roku – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA. Pełnił m.in. następujące funkcje: Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (1991-1993); Dyrektora Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA (1994-1996), Wiceprezesa Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – Dyrektora Zarządzającego, Prezesa Zarządu PRW SA we Wrocławiu, Prezesa Zarządu TBS sp. z o.o. w Głogowie oraz Dyrektora Biura Koordynacji Projektu OPDRO. Był członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Dolnośląskiego Konsorcjum Handlowo - Finansowe SA we Wrocławiu, Polskiego Radia Wrocław SA we Wrocławiu, TBS sp. z o.o. w Lubinie (najlepszy TBS w kraju w rankingu BGK), Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o., Polskiego Radia SA. Autor ekspertyz dla Sejmu i Rządu RP oraz dla instytucji finansowych.  
Mirosław Barszcz - Członek Rady Nadzorczej
W dniu 25 lutego 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.  Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich (1996-1997 Ernst & Young, 1998 -2001 Arthur Andersen, 2001 – 2004 PriceWaterhouseCoopers), kancelariach prawniczych (2005 Baker & McKenzie, 2008-2013 GWW Legal) oraz administracji rządowej (2005 – 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 2007 – Minister Budownictwa, 2011 – 2013 doradca Ministra Sprawiedliwości). Brał udział w ponad 30 szkoleniach (organizowanych przez Ernst & Young, Arthur Andersen, PriceWaterhouseCoopers) m.in. z zakresu podatków, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, różnic kulturowych, komunikacji. Posiada doświadczenie doradcze w wielu branżach, m.in.: finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, produkcyjnej, bankowej, handlowej, logistycznej, turystycznej. Uczestniczył w pracach nad licznymi projektami z zakresu administracji rządowej. W latach 2013-2014 był niezależnym doradcą w obszarach strategii, finansów, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. W latach 2014-2016 zatrudniony jako doradca w departamencie strategii w PGNiG SA. Obecnie Prezes Zarządu BGK Nieruchomości SA.  
Adam Budnikowski - Członek Rady Nadzorczej
W dniu 25 lutego 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Studia magisterskie ukończył w 1971 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku ekonomika handlu zagranicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1975 roku na Wydziale Handlu Zagranicznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Na tym samym wydziale w 1983 roku uzyskał habilitację. W 1992 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od początku kariery zawodowej związany ze Szkołą Główną Handlową. Pracę na uczelni rozpoczął w 1974 roku jako asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W kolejnych latach, wraz z uzyskiwanymi tytułami naukowymi, awansował kolejno na adiunkta, docenta i profesora. W 1996 roku został wybrany na Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH i pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje, aż do 2002 roku. Rektorem SGH został w 2005 roku, a 5 marca 2008 roku został wybrany na drugą kadencję, przypadającą na lata 2008-2012. Od 2012 jest ponownie Dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W swojej karierze zawodowej współpracował również z innymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, m.in. Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (pełnił stanowisko wicedyrektora Instytutu w latach 1992-1993), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Akademią Dyplomatyczną w Warszawie oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Od 2001 roku jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, od 2012 członkiem prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W swojej karierze naukowo-badawczej wielokrotnie wykładał na uczelniach zachodnich i odbywał na nich staże. Był m.in. stypendystą Fulbrighta, a w 1996 roku jako ekspert Banku Światowego brał udział w misjach banku w Turcji i Rumunii. Główne obszary jego zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką międzynarodową. Obejmują m.in. międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych), transformację w Europie Środkowej i Wschodniej oraz politykę ochrony środowiska.  
Wojciech Jasiński - Członek Rady Nadzorczej
W dniu 25 lutego 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1972). W latach 1972 – 1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990 – 1991 organizował samorząd terytorialny w woj. płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję członka zarządu, następnie prezesa zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska w latach 1998 – 2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006 – 2007 był Ministrem Skarbu Państwa. Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa. W dniu 16 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA powołała Pana Wojciecha Jasińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.  
Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
W dniu 25 lutego 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Posiada tytuł profesora nauk matematycznych. Zatrudniony jest na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Habilitację obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich ośrodkach naukowych, jak: Uniwersytet Opolski, Vanderbilt University (Nashville, USA), Polska Akademia Nauk, Technische University (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Politechnika Wrocławska. Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz licznych książek (np. „Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki” itd.). Jest także autorem wielu opinii, recenzji i ekspertyz, m.in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej. Zawodowo zainteresowany zastosowaniem matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczną inteligencją, business intelligence, informatyzacją oraz teorią argumentacji.  
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 roku. W dniu 26 czerwca 2014 roku ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencjiAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria). Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, zatrudniona w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1990) oraz Szkole Głównej Handlowej (od 1998) na stanowisku kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (od 2008) oraz kierownika studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”. Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (od 14 czerwca 2013), prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005) także członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2011). Członek Narodowej Rady Rozwoju. W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2005-2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ, w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju, w latach 1990-1991 doradca i konsultant w Polsko-Szwedzkiej Sp. z o.o. SWEA SYSTEM. Odbyła staże naukowo-badawcze m.in. w Niemczech (Uniwersytet Mannheim), Austrii (WIIW, Wirtschaftsuniversität Wien). Jest trzykrotną stypendystka DAAD oraz autorką, współautorką i redaktorem ok. 200 publikacji oraz ekspertyz z zakresu analizy ekonomicznej, finansów i  wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”, wydawanego przez PTE i KNE PAN, członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez KNOP SGH, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika International Journal of Sustainable Economy (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.  
Janusz Ostaszewski - Członek Rady Nadzorczej
W dniu 25 lutego 2016 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.Dyrektor Instytutu Finansów, w latach 2001-2013 kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005-2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Absolwent SGPiS, studia ukończył w 1978 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 roku na Wydziale Handlu Wewnętrznego, na tym samym wydziale w 1990 roku uzyskał habilitację. W 2001 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do liczącego się dorobku naukowego zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisały i obroniły 22 osoby. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA - oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami.  

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2016 roku

W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku:

 • Jerzego Górę,
 • Mirosława Czekaja,
 • Piotra Marczaka,
 • Marka Mroczkowskiego,
 • Krzysztofa Kiliana,
 • Zofię Dzik.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

 • Mirosława Barszcza,
 • Adama Budnikowskiego,
 • Wojciecha Jasińskiego,
 • Andrzeja Kisielewicza,
 • Janusza Ostaszewskiego,
 • Piotra Sadownika,
 • Agnieszkę Winnik – Kalembę.

 

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz wyznaczył Piotra Sadownika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę  na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku:

 • Agnieszkę Winnik–Kalembę,
 • Małgorzatę Dec–Kruczkowską.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

 • Grażynę Ciurzyńską,
 • Zbigniewa Hajłasza.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku, wyznaczył Panią Grażynę Ciurzyńską na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej, Piotr Sadownik, Zbigniew Hajłasz, Mirosław Barszcz, Adam Budnikowski, Andrzej Kisielewicz, Elżbieta Mączyńska – Ziemacka i Janusz Ostaszewski spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, tj. Grażyna Ciurzyńska oraz Wojciech Jasiński, złożyli oświadczenia o niespełnianiu kryteriów niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych w Statucie Banku, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu PKO Banku Polskiego SA, należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:

 • zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd: strategii PKO Banku Polskiego SA i rocznego planu finansowego,
 • zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem oraz akceptowania ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko,
 • wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub podmiotami z nim powiązanymi,
 • uchwalania Regulaminu:

- Rady Nadzorczej,

- określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych oraz poręczeń członkowi Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,

 • powołania i odwołania Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 • zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd Regulaminów: Zarządu, gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, Organizacyjnych Banku,
 • wyrażania uprzedniej zgody na czynności spełniające określone kryteria, w tym m.in. na nabycie i zbycie środków trwałych oraz nieruchomości, założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów i akcji, zawarcie przez PKO Bank Polski SA transakcji z akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym,
 • występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarzadzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie
 • ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 • oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 • opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

W dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie zatwierdziło przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 2 czerwca 2016 roku zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zmiany dotyczyły między innymi:

 • rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zmiana ta wiąże się z zasadą wyrażoną w pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zmieniona treść Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadziła możliwość odstąpienia od opiniowania spraw dotyczących wyłącznie Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej oraz spraw wniesionych przez akcjonariuszy po zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku odstąpienie od opiniowania danej sprawy przez Radę Nadzorczej będzie przedmiotem odpowiedniego raportu w zakresie jednorazowego odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
 • dodania wprost upoważnienia w Regulaminie Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego do reprezentowania Rady Nadzorczej wobec pozostałych organów Banku, organów nadzoru oraz innych osób,
 • wykreśleniu szczegółowych postanowień odnoszących się do działalności komitetów Rady Nadzorczej, szczegółowe reguły powinny być określone w odpowiednich regulaminach komitetów Rady Nadzorczej,
 • doprecyzowaniu postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie możliwości oddania głosu „wstrzymującego się”.

Komitety Rady Nadzorczej

Zgodnie z treścią Statutu Banku Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swojego grona inne komitety.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej może ona powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których członkowie pełnią funkcje jako członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności stałe komitety:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej
Zadania1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku (jednostkowych i skonsolidowanych), w szczególności poprzez:
 • analizowanie:
  - informacji dotyczących istotnych zmian w polityce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz sposobie dokonywania szacunków i ocen kierownictwa, gdy mają one istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Banku,
  - sprawozdań finansowych Banku wraz z zestawieniem znaczących korekt do sprawozdań wynikających z badania oraz opinii z badania sprawozdań finansowych,
  - zgodności procesu sprawozdawczości finansowej z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi prowadzenia rachunkowości,
  - problemów, zastrzeżeń i wątpliwości, które wynikają z badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
  - zaleceń podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) Banku i Grupy Kapitałowej Banku kierowanych do Zarządu oraz odpowiedzi Zarządu w tym zakresie,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zaopiniowania zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty (w tym w szczególności polityki dywidendowej) i emisji papierów wartościowych, 

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego, oraz zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez:

 • ocenę działań Banku związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, oraz ocenę jego adekwatności i skuteczności, w tym:
  - opiniowanie uchwał Zarządu, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie systemu kontroli wewnętrznej,
  - opiniowanie przekazywanych Radzie Nadzorczej okresowych raportów w zakresie systemu kontroli wewnętrznej,
  - przegląd procedur w zakresie anonimowego zgłaszania członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych,
  - przegląd pism organów nadzorczych kierowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami,
 • analizowanie informacji otrzymywanych od Komitetu ds. Ryzyka,
 • monitorowanie działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego, w tym:
  - opiniowanie planu audytów wewnętrznych w Banku i regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu Wewnętrznego,
  - dokonywanie okresowego przeglądu realizacji planu audytów wewnętrznych, audytów doraźnych oraz dokonywanie oceny działania Departamentu Audytu Wewnętrznego w świetle posiadanych zasobów,
  - opiniowanie wniosków Prezesa Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego,
  - monitorowanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego,
 • monitorowanie działalności Departamentu Zgodności, w szczególności poprzez:
  - analizowanie informacji otrzymywanych od Departamentu Zgodności na temat przeglądu skuteczności systemu monitoringu zgodności,
  - opiniowanie wniosków Prezesa Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania dyrektora Departamentu Zgodności,
  - monitorowanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i pracowników Departamentu Zgodności,

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności poprzez:

 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku wraz z jego oceną, poziomem jego wynagrodzenia oraz nadzór nad wykonywaną pracą,
 • rozpatrywanie składanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej Banku w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej,
 • uzgadnianie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku zasad przeprowadzania czynności oraz proponowanego planu czynności,
 • badanie przyczyn rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku,

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach, w szczególności poprzez uzyskanie:

 • oświadczenia potwierdzającego niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i niezależność biegłych rewidentów, wykonujących czynności rewizji finansowej,
 • informacji o zakresie usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Biegłych Rewidentach, świadczonych na rzecz Banku.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2016 rokuZbigniew Hajłasz (Przewodniczący Komitetu),
Grażyna Ciurzyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu),
Andrzej Kisielewicz (członek Komitetu),
Janusz Ostaszewski (członek Komitetu),
Piotr Sadownik (członek Komitetu).
Komitet ds. wynagrodzeń
ZadaniaOpiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki. Komitet odpowiada w szczególności za realizację następujących zadań:
1) opiniowanie podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, w rozumieniu § 28 ust. 1 uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy i inwestorów Banku,
2) dokonywanie okresowego przeglądu ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz przedstawianie wyników z przeglądu Radzie Nadzorczej,
3) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu,
4) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z członkami Zarządu,
5) opiniowanie wniosków dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź, uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
6) opiniowanie raportu z przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego, przeglądu wdrożenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń,
7) przygotowanie projektu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, który jest przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2016 rokuPiotr Sadownik (Przewodniczący Komitetu),
Grażyna Ciurzyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu),
Wojciech Jasiński (członek Komitetu),
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek Komitetu),
Janusz Ostaszewski(członek Komitetu).
Komitet ds. Ryzyka
Zadania1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, z uwzględnieniem profilu ryzyka Grupy Kapitałowej Banku, w tym w szczególności opiniowanie uchwalonych przez Zarząd strategicznych limitów tolerancji na poszczególne rodzaje ryzyka dla Banku i Grupy Kapitałowej Banku, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
2) opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii oraz innych okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej,
3) opiniowanie innych uchwał Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej, których zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
4) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,
5) przegląd, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, wskazanie Zarządowi kierunków działań korygujących mających na celu przywrócenie adekwatności cen pasywów i aktywów do modelu biznesowego i strategii ryzyka Banku; Komitet monitoruje realizację tych działań przez Zarząd,
6) opiniowanie rozwiązań dotyczących ograniczania ryzyka prowadzonej działalności przy wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku i prokurentów,
7) opiniowanie dla Rady Nadzorczej wniosków Prezesa Zarządu w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
8) opiniowanie informacji podawanych przez Bank do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym strategii zarządzania ryzkiem oraz systemu zarządzania ryzykiem,
9) wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2016 rokuAndrzej Kisielewicz (Przewodniczący Komitetu),
Grażyna Ciurzyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu),
Adam Budnikowski (członek Komitetu),
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek Komitetu).
Komitet ds. Strategii (powołany 26 sierpnia 2016 roku)
Zadania1) opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii Banku, której zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
2) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii, o której mowa, w tym w szczególności poprzez analizowanie przedstawianych przez Zarząd okresowych informacji odnośnie jej realizacji,
3) opiniowanie strategicznych czynności Banku, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie ich spójności z obowiązującą strategią Banku,
4) wykonywanie innych powierzonych zadań przez Radę Nadzorczą w zakresie realizacji celów strategicznych i kluczowych projektów Banku.  
Skład Komitetu na 31 grudnia 2016 rokuGrażyna Ciurzyńska (Przewodnicząca Komitetu),
Zbigniew Hajłasz (Wiceprzewodniczący Komitetu),
Mirosław Barszcz (członek Komitetu),
Adam Budnikowski (członek Komitetu),
Elżbieta Mączyńska - Ziemacka (członek Komitetu),
Janusz Ostaszewski (członek Komitetu),
Piotr Sadownik(członek Komitetu).