1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej i Banku

Działalność Grupy Kapitałowej i Banku

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA” albo „Bank”) został utworzony w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. W 1950 roku rozpoczął działalność jako Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku

Nr 5, poz. 55 z późniejszymi zmianami) przekształcono Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, w Polsce.

W dniu 12 kwietnia 2000 roku zarejestrowano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną i wpisano do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Rejestrowy. Obecnie właściwym sądem jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bank został zarejestrowany pod numerem KRS 0000026438 oraz nadano mu numer statystyczny REGON 016298263.

Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Grupa PKO Banku Polskiego SA, „Grupa Kapitałowa Banku”, „Grupa Kapitałowa”) prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: na terenie Ukrainy, Szwecji i Irlandii a także począwszy od 7 grudnia 2015 roku w formie Oddziału w Republice Federalnej Niemiec („Oddział w Niemczech”).

PKO Bank Polski SA jako jednostka dominująca, jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Bank może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

Poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa oferuje kredyty hipoteczne, świadczy usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń oraz usługi windykacyjne, usługi agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami.

Skład Grupy Kapitałowej oraz zakres działalności jej podmiotów przedstawiono w nocie „Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA i zakres działalności Grupy Kapitałowej”.

Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku na dzień 31 grudnia 2016 roku:

 • Piotr Sadownik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grażyna Ciurzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Hajłasz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mirosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej
 • Adam Budnikowski – Członek Rady Nadzorczej
 •  Wojciech Jasiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Mączyńska – ZiemackaCzłonek Rady Nadzorczej
 • Janusz OstaszewskiCzłonek Rady Nadzorczej

W dniu 25 lutego 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku: Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik, a powołało w skład Rady Nadzorczej Banku: Mirosława Barszcza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Kisielewicza, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Agnieszkę Winnik–Kalembę oraz Małgorzatę Dec–Kruczkowską, a powołało w jej skład Grażynę Ciurzyńską oraz Zbigniewa Hajłasza.

Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2016 roku:

 • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu
 • Janusz Derda - Wiceprezes Zarządu, począwszy od 1 grudnia 2016 roku
 • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu
 • Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu, począwszy od 4 lipca 2016 roku
 • Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu, począwszy od 2 czerwca 2016 roku
 • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu
 • Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu, począwszy od 18 lipca 2016 roku

W trakcie 2016 roku rezygnację złożyli: Jacek Obłękowski, Jarosław Myjak i Piotr Alicki.