6. Informacje dotyczące segmentów działalności oraz informacje o obszarach geograficznych

Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów oferujących określone produkty i usługi adresowane do określonych grup klientów. Sposób podziału segmentów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku

Polskiego SA, służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów. Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA obejmuje trzy podstawowe segmenty: detaliczny, korporacyjny i inwestycyjny oraz centrum transferowe:

  1. Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej. W zakresie finansowania obejmuje kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, w tym oferowane przez PKO Bank Hipoteczny SA, a także kredyty gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. Wyniki segmentu detalicznego obejmują ponadto wyniki spółek: PKO TFI SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO BP Finat Sp. z o.o.
  2. Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski SA zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują także wyniki spółek prowadzących działalność na Ukrainie, przede wszystkim KREDOBANK SA oraz prowadzących działalność deweloperską oraz zarządzania nieruchomościami.
  3. Centrum transferowe obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik długoterminowych źródeł finansowania oraz wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Transakcje pomiędzy segmentami operacyjnymi odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. W ramach tego segmentu prezentowane są wyniki spółki PKO Finance AB. Ponadto w Centrum transferowym został zaprezentowany całkowity wynik osiągnięty przez PKO Bank Polski SA z tytułu realizacji transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA zazwyczaj rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zasady rachunkowości stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. Poszczególnym segmentom przypisano aktywa i zobowiązania oraz związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej zostały ujęte na poziomie Grupy.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i wyników poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku, a także aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 rokuDziałalność kontynuowana
 Segment detalicznySegment korporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
     
Wynik z tytułu odsetek6 584,71 202,6(32,5)7 754,8
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 141,3554,8(2,7)2 693,4
Wynik pozostały356,8524,6461,11 342,5
Wynik na operacjach finansowych10,1102,3398,1510,5
Wynik z pozycji wymiany266,2175,461,6503,2
Przychody z tytułu dywidend-10,3-10,3
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto54,1263,01,4318,5
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych26,4(26,4)--
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 088,2)(534,5)-(1 622,7)
Ogólne koszty administracyjne, w tym:(4 684,7)(905,4)(0,3)(5 590,4)
amortyzacja(705,4)(95,3)-(800,7)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(605,7)(227,9)4,7(828,9)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonychi wspólnych przedsięwzięciach---34,5
Wynik segmentu brutto2 704,2614,2430,33 783,2
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)---(907,1)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli---2,1
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 704,2614,2430,32 874,0

Na dzień 31 grudnia 2016 rokuDziałalność kontynuowana
 SegmentdetalicznySegmentkorporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa157 417,3122 295,84 070,6283 783,7
Aktywa niealokowane---1 789,0
Suma aktywów157 417,3122 295,84 070,6285 572,7
Zobowiązania168 476,348 899,135 292,9252 668,3
Zobowiązania niealokowane---335,8
Suma zobowiązań168 476,348 899,135 292,9253 004,1
   

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 rokuDziałalność kontynuowana*
 SegmentdetalicznySegmentkorporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
     
Wynik z tytułu odsetek6 233,41 013,6(218,4)7 028,6
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 337,6510,82,22 850,6
Wynik pozostały352,1427,55,9785,5
Wynik na operacjach finansowych6,3131,2(9,2)128,3
Wynik z pozycji wymiany184,5173,910,6369,0
Przychody z tytułu dywidend-10,7-10,7
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto135,2137,84,5277,5
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych26,1(26,1)--
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 110,7)(365,2)-(1 475,9)
Ogólne koszty administracyjne, w tym:(5 146,6)(889,3)(0,3)(6 036,2)
amortyzacja(728,4)(90,2)-(818,6)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonychi wspólnych przedsięwzięciach---38,1
Wynik segmentu brutto2 665,8697,4(210,6)3 190,7
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)---(589,5)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli---(8,3)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej2 665,8697,4(210,6)2 609,5

* Dane za 2015 rok zostały doprowadzone do porównywalności w związku ze zmianą prezentacyjną wynikającą z przyporządkowania spółek do poszczególnych segmentów.

Na dzień 31 grudnia 2015 rokuDziałalność kontynuowana*
 SegmentdetalicznySegmentkorporacyjny i inwestycyjnyCentrum transferowe Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
     
Aktywa147 631,6114 820,73 539,5265 991,8
Aktywa niealokowane---948,1
Suma aktywów147 631,6114 820,73 539,5266 939,9
Zobowiązania153 031,352 881,530 704,3236 617,1
Zobowiązania niealokowane---57,9
Suma zobowiązań153 031,352 881,530 704,3236 675,0

* Dane za 2015 rok zostały doprowadzone do porównywalności w związku ze zmianą sposobu ujmowania środków lokowanych w banku centralnym (środki te zostały przesunięte z centrum transferowego do segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego), zmianą w zakresie środków pozyskanych z emisji średnio- i długoterminowych papierów wartościowych (środki te zostały przesunięte z segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego do centrum transferowego) oraz zmianą prezentacyjną wynikającą z przyporządkowania spółek do poszczególnych segmentów.

 

Informacja o obszarach geograficznych

Jako uzupełniający Grupa Kapitałowa stosuje podział na obszary geograficzne. Działalność Grupy Kapitałowej prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Ukrainy przez Grupę Kapitałową KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina" Spółkę z dodatkową odpowiedzialnością i Finansową Kompanię „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o., na terenie Szwecji przez spółki zależne: PKO Finance AB oraz PKO Leasing Sverige AB, na terenie Irlandii: ROOF Poland Leasing 2014 DAC, jak również na terenie Republiki Federalnej Niemiec przez oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego SA. Dla celów prezentacyjnych wyniki spółek prowadzących działalność na terenie Szwecji oraz wyniki oddziału działającego na terenie Niemiec, które z punktu widzenia skali działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA nie są znaczące, ujęto w segmencie Polska.

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 rokuPolskaUkrainaRazem
Wynik z tytułu odsetek7 617,3137,57 754,8
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 649,743,72 693,4
Wynik pozostały1 340,52,01 342,5
Ogólne koszty administracyjne(5 481,6)(108,8)(5 590,4)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 588,8)(33,9)(1 622,7)
Podatek od niektórych instytucji finansowych(828,9)-(828,9)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach--34,5
Wynik brutto3 708,240,53 783,2
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)--(907,1)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli--2,1
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej3 708,240,52 874,0
   

Na dzień 31 grudnia 2016 rokuPolskaUkrainaRazem
Aktywa, w tym:283 860,91 711,8285 572,7
niefinansowe aktywa trwałe6 685,382,56 767,8
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego1 779,99,11 789,0
Zobowiązania251 444,21 559,9253 004,1

Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 rokuPolskaUkrainaRazem
Wynik z tytułu odsetek6 926,0102,67 028,6
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 807,942,72 850,6
Wynik pozostały832,5(47,0)785,5
Ogólne koszty administracyjne(5 935,7)(100,5)(6 036,2)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw(1 439,9)(36,0)(1 475,9)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach--38,1
Wynik brutto3 190,8(38,2)3 190,7
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)--(589,5)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli--(8,3)
Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 190,8 (38,2) 2 609,5
   

Na dzień 31 grudnia 2015 rokuPolskaUkrainaRazem
Aktywa, w tym:265 572,21 367,7266 939,9
niefinansowe aktywa trwałe6 388,265,96 454,1
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego936,012,1948,1
Zobowiązania235 382,21 292,8236 675,0