Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

Największy wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wywiera sprawozdanie z sytuacji finansowej podmiotu dominującego. Determinuje on zarówno wielkość sumy bilansowej,
jak również strukturę aktywów i pasywów.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2016 roku wyniosła 285,6 mld PLN, co oznacza wzrost o 7,0% r/r. 

Struktura aktywów (w mln PLN)

Struktura pasywów (w mln PLN)

Główny wpływ na wzrost aktywów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA miał wzrost wolumenu kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 10,2 mld PLN r/r oraz portfela papierów wartościowych o 6,9 mld PLN r/r.
Wzrost aktywów został sfinansowany w głównej mierze wzrostem zobowiązań wobec klientów o 9,3 mld PLN r/r oraz wzrostem zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych o 5,1 mld PLN r/r.

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Kasa, środki w Banku Centralnym

13 325

13 744

-419

-3,0%

Należności od banków

5 345

4 553

792

17,4%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

200 607

190 414

10 193

5,4%

Papiery wartościowe

51 405

44 457

6 948

15,6%

Pozostałe aktywa

14 891

13 772

1 119

8,1%

Suma aktywów

285 573

266 940

18 633

7,0%

Zobowiązania wobec banków

19 213

18 293

920

5,0%

Zobowiązania wobec klientów

205 066

195 759

9 308

4,8%

Emisje papierów wartościowych i zobowiązania podporządkowane

17 032

11 932

5 100

42,7%

Zobowiązania z tytułu dział. ubezpieczeniowej

2 944

2 401

543

22,6%

Inne zobowiązania

8 749

8 291

458

5,5%

Suma zobowiązań  

253 004

236 675

16 329

6,9%

Kapitał własny ogółem

32 569

30 265

2 304

7,6%

Suma zobowiązań i kapitału własnego

285 573

266 940

18 633

7,0%

Kredyty/Depozyty (zob. wob. klientów)

97,8%

97,3%

 

0.6 p.p.

Kredyty/Stabilne źródła finansowania*

83,7%

85,0%

 

-1.3 p.p.

Aktywa oproc./Aktywa

90,1%

89,7%

 

0.4 p.p.

Pasywa oproc./Pasywa

84,5%

84,7%

 

-0.2 p.p.

* Stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów oraz finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych, zobowiązań 

Kredyty udzielone klientom

W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (52,9% portfela na koniec 2016 roku), a ich wolumen wzrósł w ciągu roku o 5,5 mld PLN. W 2016 roku odnotowano także wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,3 mld PLN oraz należności z tytuły leasingu (+6,6 mld PLN r/r), co związane było z zakupem przez spółkę PKO Leasing SA spółki RLPL.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

200 607

190 414

10 193

5,4%

Kredyty

182 258

175 163

7 095

4,1%

Mieszkaniowe

106 121

100 669

5 453

5,4%

Gospodarcze

52 915

52 535

380

0,7%

Konsumpcyjne

23 222

21 960

1 262

5,7%

Dłużne papiery wartościowe

4 871

5 285

-414

-7,8%

Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne)

2 283

2 592

-309

-11,9%

Dłużne papiery wartościowe (komunalne)

2 588

2 693

-105

-3,9%

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu

1 339

4 432

-3 093

-69,8%

Należności z tytułu leasingu finansowego

12 139

5 534

6 605

2.2x

W strukturze terminowej kredytów i pożyczek udzielonych klientom dominującą rolę odgrywają kredyty długoterminowe (76,9% portfela), które wzrosły w stosunku do 2015 roku o 7,2% r/r w efekcie przyrostu portfela kredytów mieszkaniowych. Kredyty krótkoterminowe, których udział wynosi 24,0% odnotowały ujemną dynamikę na poziomie -1,6% r/r.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura terminowa (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Struktura 2016

Kredyty i pożyczki udzielone klientom (brutto), w tym:

208 609

198 701

9 908

5,0%

100,0%

Krótkoterminow

48 222

49 020

-799

-1,6%

23,1%

Długoterminowe

160 388

149 681

10 707

7,2%

76,9%

Stan odpisów - razem

-8 003

-8 287

284

-3,4%

x

Razem         

200 607

190 414

10 193

5,4%

x

Papiery wartościowe

Na koniec 2016 roku portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 51,4 mld PLN i odnotował wzrost o 6,9 mld PLN w porównaniu do końca 2015 roku. W strukturze rodzajowej portfela dominowały dłużne papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz przez banki centralne.

Portfel papierów wartościowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

13 937

15 154

-1 217

-8,0%

Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

36 676

28 310

8 366

29,6%

Inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

466

210

255

2.2x

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

326

783

-457

-58,3%

Razem       

51 405

44 457

6 948

15,6%

Zobowiązania wobec klientów

W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności (72,2% portfela na koniec 2016 roku), przy spadku udziału zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych oraz zobowiązań wobec jednostek budżetowych.

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Struktura 2016

Zobowiązania wobec ludności

148 000

135 410

12 590

9,3%

72,2%

Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych

48 657

51 214

-2 557

-5,0%

23,7%

Zobowiązania wobec jednostek budżetowych

8 409

9 134

-725

-7,9%

4,1%

Razem zobowiązania wobec klientów

205 066

195 759

9 308

4,8%

x

W 2016 roku zmianie uległa struktura terminowa zobowiązań wobec klientów. Udział zobowiązań o terminie zapadalności do 1 miesiąca włącznie wzrósł o 9,4 mld PLN i stanowił 63,9% wszystkich zobowiązań wobec klientów na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wzrost udziału odnotowano również dla pozycji zobowiązań o terminie zapadalności powyżej roku związany z migracją środków pieniężnych z krótkoterminowych lokat terminowych (do 1 roku) na nowe długoterminowe depozyty strukturyzowane w sprzedaży od 2016 r. w ramach oferty Banku i na dotychczas oferowane długoterminowe produkty oszczędzania (powyżej 1 roku). Powyższe przemieszczenie środków wpłynęło tym samym też na spadek zobowiązań o terminie zapadalności od 1 do 3 miesięcy.

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura terminowa (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Struktura 2016

Do 1 miesiąca włącznie

135 960

126 532

9 428

7,5%

63,9%

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

19 168

21 868

-2 700

-12,3%

9,0%

Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

35 334

34 840

494

1,4%

16,6%

Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

13 863

10 565

3 298

31,2%

6,5%

Powyżej 5 lat

8 296

6 192

2 104

34,0%

3,9%

Korekta wartości i odsetki

-7 555

-4 238

-3 317

78,3%

x

Razem zobowiązania wobec klientów

205 066

195 759

9 308

4,8%

x

Finansowanie zewnętrzne

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA jest aktywnym uczestnikiem rynku emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Działania te mają na celu dywersyfikację źródeł finansowania działalności oraz dostosowanie ich do wymogów regulacyjnych.

Na koniec 2016 roku główną pozycję w przedmiotowych źródłach finansowania stanowiły kredyty otrzymane od monetarnych instytucji finansowych, w tym przede wszystkim linia kredytowa od Nordea Bank AB (publ), będąca elementem transakcji nabycia w 2014 roku przez PKO Bank Polski SA aktywów Grupy Nordea (otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie portfela przejętych kredytów hipotecznych).

Kolejną istotną kategorię finansowania długoterminowego stanowiły zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych. Wzrost tych zobowiązań jest przed wszystkim efektem:

  • emisji listów zastawnych i obligacji własnych przez PKO Bank Hipoteczny SA, których stan na koniec 2016 roku w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 4,3 mld PLN,
  • przejęcia przez Grupę PKO Leasing SA obligacji sekurytyzacyjnych w ramach transakcji zakupu RLPL, co pozwoliło na zwiększenie zobowiązań z tytuły emisji o 1,4 mld PLN,

przy spadku zobowiązań z tytułu emisji obligacji w ramach programu EMTN o 0,6 mld PLN r/r.

Wolumen zobowiązań podporządkowanych, które obejmują pożyczkę podporządkowaną w CHF przejętego banku, pozostał na stabilnym poziomie.

Szczegółowe informacje o emisjach przeprowadzonych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA zostały opisane w nocie 35 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

 

31.12.2016

31.12.2015

Zmiana
 (w mln PLN)

Zmiana
(w %)

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

14 493

9 433

5 060

53,6%

Zobowiązania podporządkowane

2 539

2 499

40

1,6%

Otrzymane kredyty i pożyczki - instytucje monetarne*

17 567

16 418

1 149

7,0%

Otrzymane kredyty i pożyczki - instytucje niemonetarne**

4 662

3 924

738

18,8%

Razem         

39 262

32 274

6 987

21,6%

* W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ujmowane w pozycji "zobowiązania wobec banków".
** W Sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ujmowane w pozycji "zobowiązania wobec klientów".