Zarząd

Zarząd PKO Banku Polskiego SA w okresie sprawozdawczym

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.

Zarząd składa się z 3 do 9 członków. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Banku liczył 8 osób.

Obecna wspólna kadencja Zarządu Banku rozpoczęła się z upływem poprzedniej wspólnej kadencji Zarządu rozpoczętej 30 czerwca 2011 roku.

Skład Zarządu PKO Banku Polskiego SA według stanu na 31.12.2016 roku

Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu
W składzie Zarządu od 1 października 2009 roku. W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji.Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011 roku i 2014 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. W okresie dwudziestoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za: (•) przeprowadzenie PKO Banku Polskiego SA z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej; (•) przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012 oraz 2013-2015, które zaowocowały zdecydowanym wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych; (•) dostosowanie PKO Banku Polskiego SA do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów; (•) przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych. Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego SA która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Dwukrotnie uznany za Bankowego Menedżera Roku (2011 i 2014) w konkursie Gazety Bankowej. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska w latach 2012, 2014 i 2015 zaliczył go do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank uhonorował go nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013. W 2014 wyróżniony przez Gazetę Finansową jako jeden z „25 Najcenniejszych Menedżerów Świata Finansów”. W 2015 wyróżniony przez KIG medalem za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości, a przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego statuetką eDukata za wizję rozwoju płatności bezgotówkowych oraz skuteczne budowanie koalicji na rzecz standardu płatności mobilnych. Serwis branżowy Mediarun.com uznał go za najbardziej pro-marketingowego prezesa, a kapituła Responsible Business Awards przyznała mu tytuł Outstanding CEO Philanthropist.  
Pozostałe pełnione funkcje:Przewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami
Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
Przewodniczący Komitetu Ryzyka
Przewodniczący Komitetu Strategii  
Janusz Derda - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług
W dniu 3 listopada 2016 roku powołany w skład Zarządu obecnej kadencji.Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: Informatyka, specjalność: Oprogramowanie Metod Numerycznych). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości, rozwoju architektury systemów IT, kreowania rozwiązań informatycznych dla narzędzi scoringowych oraz automatyzacji przetwarzania wniosków kredytowych. W latach 1994-95 pracował w Z.E.T.O. Opole sp. z o.o. jako projektant i programista. W 1997 roku był zatrudniony w INEKOM s.c. w Opolu. W latach 1998 - 2000 był zatrudniony w Wielkopolskim Banku Kredytowym 1 Oddział w Opolu, a od 2000 roku w Banku Zachodnim WBK SA, początkowo w zespole kredytowym, a później w zespole CRS. Następnie w BZ WBK SA pracował w Departamencie Systemu Centralnego, początkowo jako ekspert, następnie jako Kierownik Zespołu Rozwoju i Centralizacji Procesów oraz z-ca Dyrektora Departamentu d.s. Rozwoju. W latach 2008-2010 był Zastępcą Dyrektora Obszaru IT ds. Operacyjnych. W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję CIO Banku Zachodniego WBK SA odpowiedzialnego za: tworzenie strategii rozwoju architektury systemów IT, wspieranie biznesu i kreowanie rozwiązań informatycznych, nadzór nad budżetem inwestycyjnym i operacyjnym IT, utrzymanie ciągłości biznesowej systemów informatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego IT. Od czerwca do listopada 2016 roku Dyrektor Programu w firmie Fiserv odpowiedzialny za wdrożenie systemu centralnego.
Pozostałe pełnione funkcje:Przewodniczący Komitetu ds. Architektury IT
Zastępca Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
Członek Komitetu Strategii
I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Jakości Danych  
Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości
W składzie Zarządu od 20 maja 2008 roku. W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji.Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim SA od 20 maja 2008 roku. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD. W latach 2015 – 2016 był Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Natomiast w latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. W latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA: Inteligo Financial Services SA eService SA, PKO BP Faktoring SA. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych). Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.  
Pozostałe pełnione funkcje:Przewodniczący Komitetu ds. Wydatków
Przewodniczący Komitetu Jakości Danych
I Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami
Członek Komitetu Strategii
II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka Operacyjnego
Członek Komitetu Ryzyka
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku ds. modeli ryzyka kredytowego  
Maks Kraczkowski - Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi
W dniu 30 czerwca 2016 roku powołany w skład Zarządu obecnej kadencji.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII, VIII Kadencji: od 2015 roku Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, w latach 2005-2007 Przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmu RP, a także: Członek Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, Przewodniczący podkomisji stałej Trybunału Konstytucyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa, znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej. Jako poseł czterech kadencji Sejmu Rzeczypospolitej w swojej działalności ukierunkowany był na sprawy gospodarki i rynku finansowego.  
Pozostałe pełnione funkcje:Zastępca Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku Członek Komitetu Strategii  
Mieczysław Król - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Bankowości Ubezpieczeniowej
W dniu 2 czerwca 2016 roku powołany w skład Zarządu obecnej kadencji.Bankowiec, finansista, menadżer, magister ekonomii, absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finansów i Statystyki) i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Z bankowością i finansami związany zawodowo od ponad trzydziestu lat. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim. Wieloletni dyrektor w PKO Banku Polskim SA. W latach 2006-2010 był dyrektorem Departamentu Audytu w PKO Banku Polskim SA, następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie. W latach 2006-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Finansowo – Bankowego w Warszawie. W roku 2007 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie i w Zakładach Konserwacji Zabytków. Wykładał w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów poruszających tematykę bankową i ekonomiczną. W latach 1998 – 2002 był radnym Powiatu Warszawskiego. Był Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2002 - 2014 był radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie m.st. Warszawy był m.in. Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia. W swojej działalności społecznej kierował Społeczną Radą Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki.
Pozostałe pełnione funkcje: Członek Komitetu Strategii
Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Zarządzania Ryzykiem
Z dniem 8 stycznia 2013 roku powołany w skład Zarządu do końca poprzedniej kadencji. W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji.Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem po uzyskaniu zgody KNF 8 stycznia 2013 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych, działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą. Po studiach w 1991 roku rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA w obszarze kredytów. W 1992 roku zaczął pracę w Banku Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA był związany z BZ WBK SA. W latach 1992-2000 pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, a następnie w latach 2000-2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 roku pełnił funkcję Głównego Oficera Kredytowego a od marca 2012 roku także Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Ponadto był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA, Zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.
Pozostałe pełnione funkcje:

Przewodniczący Komitetu Kredytowego Banku
Przewodniczący Komitetu Ryzyka Operacyjnego
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ryzyka
II Zastępca Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami
Członek Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
Członek Komitetu Strategii
Członek Komitetu Jakości Danych  

Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
W składzie Zarządu od 22 marca 2010 roku. W dniu 8 stycznia 2014 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji.Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI SA. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu. W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem jej Rady Programowej.
Pozostałe pełnione funkcje: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku
Członek Komitetu Ryzyka
Członek Komitetu Strategii
Członek Komitetu Jakości Danych  
Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprezes Zarządu Banku p.o. w zakresie nadzoru nad Obszarem Rynku Detalicznego
W dniu 14 lipca 2016 roku powołany w skład Zarządu obecnej kadencji.Polski przedsiębiorca, menedżer branży ubezpieczeniowej. W 1988 roku ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku uzyskał dyplom DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 roku uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1990 – 1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991 – 1993 dla Groupe Azur. W latach 1993 -1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z grupą BNP Paribas. W latach 1998 - 2016 jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA, należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001 - 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce. Pełnił lub pełni wiele dodatkowych funkcji zawodowych m.in. takich jak: przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion - Arka PTE (od 1999), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000 – 2014), członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012 – 2016), członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI SA (od 2011). W latach 1981 – 1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 2009 roku jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 roku pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest członkiem zarządu Fundacji Karta z Dziejów (od 2007) oraz członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. W 2010 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.  

Pozostałe pełnione funkcje:

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Jakości Danych
Członek rotacyjny Komitetu Kredytowego Banku ds. modeli ryzyka kredytowego
Członek Komitetu Strategii  

Poza wyżej wymienionymi, członkowie Zarządu Banku pełnili również funkcje w komitetach sterujących powołanych w ramach realizowanych projektów.

Zmiany w składzie Zarządu Banku w 2016 roku

 • W dniu 21 marca 2016 roku Pan Jacek Obłękowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 21 marca 2016 roku,
 • W dniu 22 marca 2016 roku Pan Jarosław Myjak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 22 marca 2016 roku,
 • W dniu 2 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Mieczysława Króla na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 6 czerwca 2016 roku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku,
 • W dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Maksa Kraczkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 4 lipca 2016 roku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku,
 • W dniu 14 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, od dnia 18 lipca 2016 roku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku,
 • W dniu 5 października 2016 roku Pan Piotr Alicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 30 października 2016 roku,
 • W dniu 3 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Janusza Derdę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 grudnia 2016 roku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

Zasady działania Zarządu Banku

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

 • prezes Zarządu samodzielnie,
 • dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 • dwóch prokurentów działających łącznie,
 • pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Kompetencje Zarządu Banku

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PKO Banku Polskiego SA, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu PKO Banku Polskiego SA dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu PKO Banku Polskiego SA.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych w § 9 Statutu PKO Banku Polskiego SA lub Rady Nadzorczej, określonych w § 15 Statutu PKO Banku Polskiego SA.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.

Komitety Zarządu Banku

W 2016 roku działały następujące komitety stałe, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Banku:

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami PKO Banku Polskiego SA
CelZarządzanie aktywami i pasywami, poprzez wpływanie na kształtowanie struktury bilansu PKO Banku Polskiego SA i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego.
ZadaniaWsparcie Zarządu w następujących obszarach działania Banku:
 • kształtowanie struktury bilansu Banku,
 • zarządzanie adekwatnością kapitałową,
 • zarządzanie rentownością z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działalności oraz generowanego ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem rynkowym i płynności, ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem kredytowym (rozliczeniowym i przedrozliczeniowym) transakcji na rynku hurtowym.

Podejmowanie decyzji dotyczących w szczególności:

 • limitów na ryzyko finansowe,
 • limitów rozliczeniowych i kredytowych na transakcje na rynku hurtowym,
 • limitów inwestycyjnych,
 • limitów określających apetyt na portfelowe ryzyko kredytowe,
 • współczynników korygujących ceny transferowe, w tym indywidualnych stawek tych współczynników, a także sposobu ich stosowania,
 • cen transferowych dla pozycji klasyfikowanych do portfela bankowego inwestycyjnego w Departamencie Skarbu,
 • profili płynności dla potrzeb ustalania cen transferowych oraz replikowanych profili ryzyka stopy procentowej,
 • modeli i parametrów portfelowych wykorzystywanych do ustalania odpisów i rezerw z tytułu utraty wartości ekspozycji kredytowych,
 • istotnych modeli ryzyka finansowego i biznesowego oraz ich parametrów.

Wydawanie rekomendacji dla Zarządu albo członków Zarządu dotyczących w szczególności:

 • kształtowania struktury bilansu,
 • zarządzania ryzykiem: finansowym, rozliczeniowym i przedrozliczeniowym transakcji na rynku hurtowym oraz biznesowym,
 • uruchomienia kapitałowych działań awaryjnych oraz potrzeb kapitałowych,
 • polityki cenowej w poszczególnych obszarach biznesowych oraz wysokości stóp procentowych i minimalnych marż kredytowych,
 • modelu finansowego, w tym zasad ustalania wyniku zarządczego i systemu cen transferowych,
 • strategii zabezpieczających w ramach rachunkowości zabezpieczeń,
 • podejmowania ewentualnych działań naprawczych po przeprowadzonych kompleksowych testach warunków skrajnych.
Komitet Ryzyka
CelProjektowanie strategicznych kierunków i zadań w zakresie ryzyka bankowego w kontekście strategii Banku i uwarunkowań wynikających z sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia regulacyjnego, analizowanie okresowych raportów związanych z ryzykiem bankowym i opracowywanie na ich bazie odpowiednich wytycznych, a także przygotowywanie strategii zarządzania ryzykiem bankowym i jej okresowe weryfikowanie.
Zadania
 • monitorowanie integralności, adekwatności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności kapitałowej oraz alokacji kapitału wewnętrznego do poszczególnych linii biznesowych, a także wdrażanie polityki w zakresie zarządzania ryzykami, realizowanej w ramach przyjętej Strategii Banku,
 • analiza i ocena wykorzystania strategicznych limitów ryzyka określonych w Strategii zarządzania ryzykiem bankowym,
 • opiniowanie cyklicznych raportów ryzyka, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i uwzględnianie informacji z tych raportów przy wydawaniu opinii.
Komitet Kredytowy Banku
CelZarządzanie ryzykiem kredytowym występującym przy podejmowaniu decyzji kredytowych, decyzji dotyczących wierzytelności zarządzanych przez odpowiednie jednostki Banku oraz zarządzanie ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków finansowych lub reputacyjnych w wyniku podjęcia błędnych decyzji biznesowych na podstawie modeli ryzyka kredytowego.
Zadania
 • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podziału kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych oraz sprzedażowych, zarządzania wierzytelnościami trudnymi, limitów branżowych i klientowskich oraz zabezpieczania wierzytelności PKO Banku Polskiego SA,
 • podejmowanie decyzji dotyczących modeli ryzyka kredytowego, w szczególności w zakresie: modeli i parametrów polityki kredytowej wykorzystywanych przy wyznaczaniu oceny scoringowej albo ratingowej, modeli i parametrów ryzyka kredytowego zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów oraz innych istotnych modeli ryzyka kredytowego, wyników walidacji istotnych modeli ryzyka kredytowego oraz związanych z nimi propozycji zmian w modelach, raportów dotyczących stanu realizacji zaleceń powalidacyjnych; modeli nieistotnych ryzyka kredytowego; z monitorowania modeli istotnych oraz jakości portfeli kredytowych, do których stosowane są modele ryzyka kredytowego.
 • wydawanie rekomendacji dla Zarządu PKO Banku Polskiego SA w sprawach dotyczących podjęcia decyzji w zakresie transakcji kredytowych i zmian istotnych warunków tych transakcji, wewnętrznych limitów klientowskich, zarzadzania wierzytelnościami trudnymi, modeli ryzyka kredytowego, w szczególności w zakresie wartości parametrów polityki kredytowej, które ze względu na uregulowania zewnętrzne wymagają akceptacji Zarządu albo Rady Nadzorczej.
 • wydawanie opinii w sprawach wniosków dotyczących transakcji kredytowych, transakcji leasingowych albo transakcji faktoringowych kierowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej Banku, restrukturyzacyjno-windykacyjnych klientów KREDOBANK SA oraz dotyczących istotnych modeli ryzyka kredytowego w spółkach Grupy Kapitałowej Banku.
Komitet Ryzyka Operacyjnego
CelSkuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym zwiększające bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności operacyjnej.
Zadania
 • wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • nadzór nad funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • koordynacja zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • wyznaczanie działań w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej narażającej wizerunek Banku, powodującej straty operacyjne.
Komitet ds. Wydatków
Zadania
 • akceptacja, opiniowanie wydatków dotyczących kosztów rzeczowych oraz pozostałych kosztów działania w zakresie działalności bieżącej, wynikających z nowych umów albo aneksów do zawartych umów oraz akceptacja przekroczeń budżetu kosztów rzeczowych oraz pozostałych kosztów działania w zakresie działalności bieżącej, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad zarządzania kosztami,
 • akceptacja dalszego postępowania z powierzchnią zidentyfikowaną jako pustostan i odmową akceptacji nowej lokalizacji, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad gospodarowania nieruchomościami,
 • podejmowanie decyzji dotyczących projektów, w tym m.in. akceptacja wniosków projektowych, akceptacja oraz rekomendowanie planów projektów, akceptacja istotnych zmian w projektach, decydowanie o wstrzymaniu realizacji projektów, zamknięciu projektów, akceptacja ocen uzyskanych celów oraz efektów projektu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad zarządzania projektami i inwestycjami,
 • dokonywanie przesunięć pomiędzy kosztami działalności bieżącej, a kosztami projektów albo inwestycji,
 • akceptowanie wydatków będących nakładami inwestycyjnymi związanych z realizacją przedsięwzięć nie spełniających kryteriów projektów albo inwestycji.
Komitet Strategii
CelSprawowanie nadzoru nad procesem planowania strategicznego oraz zarządzania strategią Banku.
Zadania
 • zarządzanie działaniami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem strategii,
 • akceptacja harmonogramu prac nad strategią oraz harmonogramu wdrożenia strategii,
 • podejmowanie kluczowych decyzji niezbędnych dla zapewnienia realizacji strategii, w tym wdrożenia programów strategicznych,
 • rozstrzyganie ewentualnych sporów powstających w trakcie prowadzenia prac nad poszczególnymi programami strategicznymi.
Komitet ds. Architektury IT PKO Banku Polskiego SA
CelKształtowanie architektury informatycznej zapewniającej realizację Strategii Banku.
Zadania
 • opracowanie kluczowych założeń architektury informatycznej Banku (pryncypia),
 • przeprowadzanie okresowej oceny architektury informatycznej funkcjonującej w Banku,
 • opracowanie modelu architektury docelowej,
 • inicjowanie działań zmierzających do osiągnięcia modelu architektury docelowej.
Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
CelZwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad obszarem bezpieczeństwa systemu informatycznego w PKO Banku Polskim SA (SIB).
ZadaniaWydawanie rekomendacji w zakresie związanym z bezpieczeństwem SIB dotyczących w szczególności:
 • koordynowania i monitorowania prac związanych z bezpieczeństwem SIB,
 • wyznaczania kierunków działania Banku w zakresie bezpieczeństwa SIB,
 • określania pożądanych działań, które w ocenie Komitetu należy podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych narażających wizerunek Banku i powodujących straty operacyjne bądź finansowe w obszarze bezpieczeństwa SIB,
 • monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem SIB.  
Komitet Jakości Danych
CelOkreślanie strategicznych kierunków działań w zakresie zarządzania jakością danych oraz architekturą danych w Banku w kontekście Systemu Zarządzania Danymi (SZD) oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz ocena jego efektywności i działań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
Zadania

Podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania danymi w Banku, w tym dotyczących w szczególności:

 • kierunków rozwoju SZD,
 • zaleceń dla jednostek i komórek organizacyjnych Centrali w zakresie działań dotyczących zarządzania danymi,
 • szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi,
 • oceny efektywności działania SZD, określenia priorytetów działań w ramach SZD oraz okresowych planów działań,
 • przypisania właścicielstwa grup danych,
 • rozstrzygania spraw spornych dotyczących SZD na wniosek członka Komitetu,
 • akceptacji – w uzasadnionych w szczególności ciągłością działania Banku przypadkach – odstępstw od kryteriów i reguł jakości danych oraz standardów rozwiązań jakości danych.

Ponadto, poza wyżej wymienionymi, członkowie Zarządu Banku uczestniczyli również w komitetach niestałych, w tym w komitetach sterujących powołanych w ramach realizowanych projektów.