Segmenty biznesowe

Segment detaliczny

W 2016 roku w segmencie detalicznym PKO Bank Polski SA kontynuował zrównoważony rozwój, skupiony na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, z którymi buduje silne, długookresowe relacje. Podejmowane były inicjatywy zmierzające do podniesienia jakości obsługi m.in. poprzez działania prowadzące do zwiększenia innowacyjności w zakresie nowych rozwiązań finansowych, zarówno w ramach produktów, jak i kanałów dystrybucji, w szczególności w zakresie bankowości elektronicznej oraz płatności mobilnych.

W omawianym okresie we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego SA wystartował Nowy Rytm Sprzedaży. Jest to program, dzięki któremu Bank jeszcze wyraźniej stał się instytucją multikanałową z szybkimi procesami, innowacyjnymi produktami i zindywidualizowanymi ofertami dla klientów.

Nowy Rytm Sprzedaży to nowoczesne narzędzia i funkcjonalności aplikacji bankowych, które dzięki wsparciu ergonomicznego systemu Platin CRM (Customer Relationship Management), zapewniają pełniejszą wiedzę o kliencie oraz pozwalają na przedstawienie klientowi najbardziej dopasowanej do jego potrzeby oferty pożyczki gotówkowej. Uproszczono również znacząco procesy i formalności związane z produktami consumer finance. Całość wdrożeń została wsparta zintegrowanym systemem motywacyjnym wraz z nowymi narzędziami dla doradców w sieci oddziałów.

Klienci segmentu

Segment detaliczny na koniec 2016 roku obsługiwał 9,2 mln klientów, z czego 8,8 mln stanowiły osoby fizyczne. Ponad połowa klientów segmentu detalicznego korzystała aktywnie z bankowości elektronicznej. Najbardziej aktywna grupa klientów korzystających z tego typu kanału obsługi to klienci z grupy wiekowej 18– 35 lat.

Ze względu na rozległą sieć sprzedaży większość klientów Banku (ok. 67%) zamieszkuje gminy poniżej 100 tys. mieszkańców. Godna zaufania marka Banku, umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością oraz przejrzysta oferta produktowa, uwzględniająca zmieniające się w czasie preferencje klientów sprawiają, że Bank rozpoznawany jest nie tylko w dużych ośrodkach miejskich. Dodatkowo, pod względem profilu demograficznego, ok. 48% klientów indywidualnych stanowią klienci poniżej 45 roku życia.

Najbardziej istotnym kanałem dystrybucji z punktu widzenia liczby pozyskiwanych klientów detalicznych pozostaje sieć oddziałów. Akwizycja nowych klientów odbywa się głównie poprzez sprzedaż rachunków bieżących (ponad 87%) oraz poprzez kredyty konsumpcyjne (ponad 12%).

Oferta kredytowa w segmencie detalicznym

Oferta PKO Banku Polskiego SA obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych. Osoby fizyczne mogą skorzystać z finansowania oferowanego w ramach kredytów:

 • konsumpcyjnych dostępnych w formie pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytów odnawialnych i kart kredytowych
 • finansowania dostępnego w ramach kredytów mieszkaniowych.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw dostępna jest oferta kredytowa w formie kredytów:

 • inwestycyjnych i inwestorskich,
 • kredytów obrotowych.

Według stanu na koniec 2016 roku kredyty brutto segmentu detalicznego PKO Banku Polskiego SA wynosiły 146 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o blisko 6 mld PLN (tj. o 4%). Przyczynił się do tego w głównej mierze wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej (+5,4 mld PLN od początku roku) oraz bankowości detalicznej i prywatnej (+0,9 mld PLN).

Stany kredytów w segmencie detalicznym (w mln PLN)

 31.12.201631.12.201531.12.2014
Kredyty i pożyczki udzielone brutto, w tym:   
bankowości detalicznej i prywatnej24 28023 34021 455
bankowości hipotecznej łącznie z kredytami PKO Banku Hipotecznego SA101 30395 93690 623
małych i średnich przedsiębiorstw20 57121 31321 504
Razem 146 154140 589133 582

Kredyty bankowości detalicznej i prywatnej

Klienci detaliczni mogą korzystać zarówno ze standardowej pożyczki gotówkowej jak i z bieżącego finansowania dostępnego w ramach kredytów odnawialnych i kart kredytowych.

W 2016 roku PKO Bank Polski SA kontynuował działalność wpierającą sprzedaż kredytów konsumpcyjnych m.in. w ramach kampanii marketingowych pod hasłem:

 • „Mini Ratka z gwarantowaną stałą ratą” - promocja sprzedaży krótkoterminowej pożyczki gotówkowej na maksymalnie 6 miesięcy. Oferta skierowana była do klientów poszukujących krótkoterminowego finansowania, szybkiej decyzji i minimum formalności.
 • „Mini Ratka na pierwszy dzwonek” – oferta z atrakcyjnymi parametrami cenowymi na maksymalnie 9 miesięcy.
 • „Mini Ratka łączy na święta” - promująca możliwość konsolidacji posiadanego zadłużenia i uzyskania dodatkowych środków nawet do 25 proc. konsolidowanej kwoty.

PKO Bank Polski SA systematycznie zwiększa efektywny dostęp do oferty kredytowej dla klientów bankowości detalicznej i prywatnej, niezależnie od kanału dystrybucji. W ramach podejmowanych działań:

 • uproszczono treść wniosku i umowy kredytowej,
 • skrócono czas oczekiwania na decyzję kredytową i wypłatę środków,
 • uproszczono ofertę – niezależnie od segmentu klienta udostępniono jeden produkt, pożyczkę gotówkową z indywidualnie ustalaną ceną,
 • stali klienci Banku poprzez dostęp do spersonalizowanej oferty kredytowej mogą otrzymać oczekiwaną kwotę kredytu na rachunek nawet w 30 minut,
 • w ramach nowego procesu sprzedaży dla kredytu odnawialnego, wprowadzono proces obsługi One Clik - posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym iPKO lub Contact Center (CC) i zaakceptować umowę przy użyciu narzędzia autoryzacyjnego,
 • w grudniu 2016 roku uruchomiono w kanałach zdalnych iPKO i CC proces umożliwiający przyznanie lub zwiększenie limitu dopuszczalnego salda debetowego bez konieczności wizyty w oddziale.

Kredyty bankowości hipotecznej

PKO Bank Polski SA od lat jest liderem w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Z danych prezentowanych przez Związek Banków Polskich wynika, że na koniec 2016 roku Bank zajmował pierwszą pozycję na rynku posiadając 31,9% udział w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. W 2016 roku roku udzielono kredytów na łączną kwotę blisko 12,5 mld PLN.

Klienci segmentu detalicznego mogą korzystać z flagowych produktów hipotecznych w ramach linii WŁASNY KĄT, dostępnych także w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

PKO Bank Polski SA dokłada starań, aby udostępniać klientom nie tylko najszerszą ofertę kredytową, ale także oferować atrakcyjne warunki cenowe produktów hipotecznych. W odsłonach promocyjnych tj. ”Dni Otwartych kredytów hipotecznych” wprowadzał okresową obniżkę marż.

W 2016 roku PKO Bank Polski SA udzielił w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” niemal 8,5 tys. sztuk kredytów na łączną kwotę 1,4 mld PLN. Program polega na dofinansowaniu ze środków budżetu państwa wkładu własnego oraz przyznaniu dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

W 2016 roku wprowadzono w życie ofertę specjalną dla posiadaczy Karty Dużej rodziny z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2020 roku, gdzie dla kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt Hipoteczny” obniżono prowizję za udzielenie kredytu mieszkaniowego do wysokości 50% wyznaczonej standardowej prowizji za udzielenie kredytu.

*źródło: ZBP, udział PKO Banku Polskiego SA i PKO Banku Hipotecznego SA

Procesy i działania wspierające kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny mieszkaniowy

W związku z wejściem w życie w dniu 19 lutego 2016 roku ustawy o wsparciu dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej Bank wdrożył obsługę procesu udzielania wsparcia. Rozwiązanie dedykowane jest kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy – zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej, zabezpieczony hipotecznie na nieruchomości kredytowanej.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które w dniu złożenia wniosku spełnią m.in. następujące warunki:

- będą posiadały status bezrobotnego,

- miesięczne koszty obsługi ich kredytu przekroczą 60% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,

- miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o ratę kredytu nie przekracza progów uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Przyjęte w ustawie rozwiązania umożliwiają udzielenie wsparcia finansowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1,5 tys. PLN miesięcznie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w systemie Banku znajdowało się 146 wniosków dotyczących udzielenia wsparcia.

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Bank kontynuował stosowanie działań mających w istotnym stopniu kompensować klientom wzrost rat kredytu wynikający z umocnienia franka szwajcarskiego, m.in.:

- zastosowanie 1% spreadu przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych w tej walucie,

- uwzględnianie ujemnej stawki LIBOR CHF w koszcie kredytu hipotecznego,

- wydłużenie terminu spłaty w ramach maksymalnego okresu kredytowania bez pobrania opłaty za wydłużenie terminu kredytowania.

Dodatkowo Bank udostępnił klientom możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu udzielonego w CHF w celu umożliwienia sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką, powiązaną z udzieleniem nowego kredytu w PLN i ustanowieniem hipoteki na nowo nabywanej nieruchomości. W ostatnim kwartale 2016 roku wydłużono do 30 czerwca 2017 roku termin obowiązywania oferty wspierającej kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF.

Kredyty małych i średnich przedsiębiorstw

PKO Bank Polski SA konsekwentnie wspiera polską przedsiębiorczość. Firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewnia finansowanie bieżących, jak i inwestycyjnych potrzeb, poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową. Dzięki podpisanej pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowie „Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis” oraz „Portfelowej Linii Gwarancyjnej COSME”, w ramach rządowego i unijnego programu pomocy dla małych i średnich firm, przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w postaci gwarancji BGK – de minimis oraz gwarancji z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME, mających na celu zwiększenie dostępności kredytowania oraz uruchomienie dodatkowych środków na bieżącą działalność firmy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość udzielonych kredytów w ramach programu „Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis” wyniosła 4,0 mld PLN. PKO Bank Polski SA był największym kredytodawcą spośród dwudziestu jeden banków udzielających kredytów z gwarancjami de minimis i obejmował 22,1% udziału w rynku (zgodnie z danymi przekazanymi przez Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK z dnia 31 grudnia 2016 roku). Przyznany limit gwarancyjny w 2016 roku uległ zwiększeniu o 2,5 mld PLN i wynosi aktualnie 7,3 mld PLN. Według stanu z dnia 31 grudnia 2016 roku zaangażowanie mierzone wartością podpisanych czynnych umów wyniosło ok. 2,2 mld PLN. Z kolei wartość udzielonych kredytów w ramach „Portfelowej Linii Gwarancyjnej COSME” na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła ponad 155 mln PLN, a przyznana kwota gwarancji ponad 124 mln PLN. W IV kwartale 2016 roku wartość limitu gwarancji w ramach programu PLG COSME została podwyższona do kwoty 250 mln PLN na okres do 28 września 2017 roku.

W dniu 24 lutego 2016 roku PKO Bank Polski SA zawarł z BGK aneks do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, na podstawie którego są udzielane innowacyjnym przedsiębiorcom gwarancje de minimis ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Pula dostępnych środków w PKO Banku Polskim SA wynosi 55 mln PLN.

W omawianym okresie PKO Bank Polski SA skierował do małych i średnich przedsiębiorstw szereg promocji, mających na celu wsparcie finansowania inwestycji oraz realizacji celów biznesowych. Ponadto wdrożono funkcjonalność multikanałowej sprzedaży kredytu obrotowego i pożyczki MSP.

Dzięki nowemu i uproszczonemu procesowi klient ma możliwość zakupu produktu nawet do kwoty 50 tys. PLN bez konieczności wychodzenia z biura, bez przedstawiania dokumentów finansowych i bez zabezpieczeń. Umowa kredytowa zawierana jest zdalnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej (iPKO) i autoryzowana hasłem SMS.

Leasing dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach oferty Grupy Kapitałowej klienci sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą korzystać z produktów i usług leasingowych. W formie leasingu finansowany jest praktycznie każdy środek trwały, w zależności od potrzeb klientów, w tym:

 • pojazdy, maszyny i urządzenia techniczne,
 • projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne)
 • urządzenia i meble biurowe,
 • sprzęt komputerowy,
 • urządzenia medyczne,
 • urządzenia i maszyny rolnicze,
 • nieruchomości.

Poza standardowymi produktami w ofercie znajdują się usługi wynajmu floty samochodowej oraz współpracy z dostawcami.

W 2016 roku rozszerzono ofertę w zakresie Car Assistance oraz GAP, zwiększających atrakcyjność produktów dla Klientów. Dodatkowo został wprowadzony nowy produkt Ubezpieczenie od Utraty Zysku, gwarantujący Klientom zwrot różnicy w dochodzie przed opodatkowaniem w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

W wyniku nabycia spółki RLPL portfel należności leasingowych w segmencie detalicznym wzrósł o 4,7 mld PLN.

Oferta depozytowa i inwestycyjna

W 2016 roku PKO Bank Polski SA kontynuował działania mające na celu uatrakcyjnienie oferty depozytowej dla klientów segmentu detalicznego z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i pozycji konkurencyjnej. Jednocześnie prowadzone były działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania działalności.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku depozyty segmentu detalicznego PKO Banku Polskiego SA wynosiły 162 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o 14 mld PLN (tj. o 9,5%). Przyczynił się do tego wzrost poziomu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz depozytów małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno za sprawą wzrostu wolumenów depozytów bieżących jak i terminowych, przy widocznym szybszym tempie wzrostu depozytów bieżących.

 31.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012Zmiana 2016/2015Zmiana (w mln PLN)
Depozyty klientowskie, w tym:       
bankowości detalicznej i prywatnej139 423127 833121 893110 608105 7999,1%11 590
małych i średnich przedsiębiorstw22 24319 80317 21314 75713 41312,3%2 440
Razem161 666147 636139 106125 365119 2129,5%14 030

Rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe

PKO Bank Polski SA pozostaje liderem na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, która na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 6,9 mln szt.

Poziom liczby rachunków jest pochodną zróżnicowanej oferty pod względem preferencji klientów, w obszarze której można wyróżnić m.in. produkty: PKO Konto bez Granic, PKO Konto za Zero, PKO Konto dla Młodych i PKO Junior. Dla osób korzystających z Programu „Rodzina 500+” PKO Bank Polski SA dostosował swoją ofertę wprowadzając skierowane do nich Konto za Zero Rodzina 500+. Korzystanie z konta jest bezpłatne. W 2016 roku otwarto ponad 17,5 tys. takich kont.

Ponadto Bank rozszerzył dostępność oferty PKO Konto dla Młodych. Obecnie mogą z niej korzystać nie tylko studenci i absolwenci uczelni, którzy ukończyli 18 lat a nie przekroczyli jeszcze 26 roku życia, ale wszystkie osoby znajdujące się w podanym przedziale wiekowym.

PKO Bank Polski SA klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanym kompleksową, nowoczesną i atrakcyjną cenowo obsługą, oferuje dwa pakiety:

 • PKO Konto Firmowe dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody oraz rolników, którzy cenią obsługę finansów swojej firmy z wykorzystaniem nowoczesnych usług bankowości elektronicznej, jak i poprzez indywidualnego doradcę w oddziale Banku,
 • PKO Rachunek dla Biznesu stworzony dla przedsiębiorców z większymi wymaganiami, którzy szukają oferty idealnie dopasowanej do swoich potrzeb oraz cenią współpracę z indywidualnym doradcą bankowym. Posiadaczom PKO Rachunku dla Biznesu Bank oferuje dostęp do zaawansowanej bankowości internetowej iPKO biznes oraz wszystkich usług cash-management, niskie koszty transakcji realizowanych przez Internet oraz wiele innych nowoczesnych produktów i usług bankowych, w tym najtańsze na rynku przelewy internetowe SEPA, czy też dostęp do prostej wymiany walut dzięki bezpłatnej platformie iPKO dealer.
 • Lokaty terminowe i produkty regularnego oszczędzania

  Dominujący udział w depozytach rynku detalicznego mają depozyty bankowości detalicznej i prywatnej. Klienci tego segmentu lokowali środki przede wszystkim w depozytach terminowych.

  Bank oferował klientom indywidualnym m.in. lokaty o progresywnym i standardowym oprocentowaniu oraz lokaty strukturyzowane.

  Depozytami terminowymi w ofercie Banku cieszącymi się szczególnym zainteresowaniem klientów bankowości detalicznej i prywatnej w 2016 roku były:

  • lokata 24M z negocjowanym oprocentowaniem,
  • lokata 6M dostępna w systemie bankowości elektronicznej,
  • rachunek lokaty terminowej 3+3 na nowe środki, lokata 3+3 z negocjowanym oprocentowaniem,
  • oferta specjalna lokaty 1M dostępnej poprzez internetowe serwisy transakcyjne iPKO i Inteligo.

  W ofercie Banku dedykowanej klientom indywidualnym znajdują się także instrumenty strukturyzowane. W 2016 roku Bank przeprowadził 24 subskrypcje depozytów strukturyzowanych, którymi były:

  • lokaty oparte na kursie USD/PLN (9-miesięczna oraz 15-miesięczna z 1% gwarantowanych odsetek oraz 36-miesięczna z 2,25% gwarantowanych odsetek)
  • lokaty oparte na kursie EUR/PLN (9-miesięczna, 15-miesięczna oraz 15-miesięczna z 1% gwarantowanych odsetek oraz 36-miesięczna z 2,25% gwarantowanych odsetek).

  O atrakcyjności tego typu produktów świadczą uzyskiwane wyniki: lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek nowych technologii, którą PKO Bank Polski SA zaoferował klientom w 2014 roku, na koniec okresu inwestycji, który przypadał na 30 maja 2016 roku, przyniosła inwestorom zysk w wysokości 10% za cały okres inwestycji, co oznacza zwrot ok. 5% w skali roku.

  Zachęcając klientów do systematycznego oszczędzania Bank wzbogacił swoją ofertę produktową o lokatę terminową:

  • „Kapitał na Własny Kąt” umożliwiającą regularne oszczędzanie na wkład własny klientom planującym zaciągnięcie w przyszłości kredytu hipotecznego,
  • „Kapitał dla Dziecka” skierowaną do klientów pobierających świadczenia pieniężne w ramach programu „Rodzina 500+”, jak również osób nieobjętych programem, pragnących budować zabezpieczenie finansowe dla dzieci już od ich najmłodszych lat.

  Fundusze inwestycyjne

  W ramach współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA (TFI SA) klientom bankowości detalicznej i prywatnej Bank oferuje 40 funduszy niededykowanych (nondedicated funds), w których zgromadzono aktywa o łącznej wartości ponad 19 mld PLN.

  PKO Bank Polski SA systematycznie rozwija ofertę w zakresie funduszy inwestycyjnych. W 2016 roku PKO Bank Polski SA przeprowadził m.in. emisję certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych PKO Globalnej Strategii, PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód, PKO Strategii Obligacyjnych.

  Sprzedaż obligacji Skarbu Państwa

  PKO Bank Polski SA posiada wyłączność na sprzedaż oraz obsługę obligacji detalicznych emitowanych przez Skarb Państwa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. Obligacje skarbowe są sprzedawane przez sieć sprzedaży PKO Banku Polskiego SA, co stanowi znaczące udogodnienie dla wszystkich chętnych do zainwestowania w te instrumenty. W 2016 roku sprzedano blisko 46 mln szt. obligacji (w 2015 roku sprzedaż obligacji wyniosła 32 mln szt.).

  Pozostałe produkty i usługi w segmencie detalicznym

  Karty bankowe

  Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba kart bankowych PKO Banku Polskiego SA wyniosła ok. 7,9 mln sztuk, w tym 0,9 mln sztuk kart kredytowych.

  Działania podejmowane w 2016 roku w ramach działalności kartowej:

  w I półroczu konsorcjum PKO Banku Polskiego SA i eService wygrało przetarg na obsługę kart płatniczych w placówkach Poczty czego efektem było zainstalowanie blisko 8 tys. terminali płatniczych w całej sieci Poczty, dzięki czemu klienci ponad 4,6 tys. placówek Poczty Polskiej mogą dokonywać płatności kartą za usługi takie jak: opłaty rachunków czy przesyłki paczek,

  • wprowadzono możliwość zamówienia karty kredytowej za pośrednictwem Contact Center oraz bankowości elektronicznej iPKO,
  • wdrożono do oferty standardowej skrócony proces sprzedaży karty kredytowej „one-click”,
  • do oferty wprowadzono Przejrzystą kartę kredytową ze znakiem akceptacji MasterCard, jako uzupełnienie dotychczasowej oferty banku, w której znajduje się Przejrzysta karta kredytowa ze znakiem Visa,
  • wprowadzono bezpłatną usługę 3D-Secure, dzięki której płatności realizowane kartami kredytowymi i debetowymi w sklepach internetowych, oznaczonych symbolami „Mastercard SecureCod” lub „Verified by VISA”, są dodatkowo zabezpieczone kodem jednorazowym,
  • możliwość zamówienia w serwisie internetowym dla rachunków walutowych „multiwalutowej” karty debetowej ze znakiem VISA, która może być podpięta do wszystkich walutowych rachunków posiadanych przez klienta,
  • przeprowadzono skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw promocję kart Diners Club, polegającą na obniżeniu opłaty rocznej za nowo wydaną kartę PKO Standard Diners Club do kwoty 0 PLN w pierwszym roku oraz dla karty PKO Executive Diners Club do kwoty 120 PLN w pierwszym roku.

  Produkty ubezpieczeniowe

  PKO Bank Polski SA konsekwentnie rozwija ofertę produktów ubezpieczeniowych zwiększając atrakcyjność powiązanych z nimi produktów bankowych oraz dając klientom możliwość zabezpieczenia zobowiązań, majątku oraz otrzymania pomocy w przypadkach losowych. PKO Bank Polski SA kieruje usługi ubezpieczeniowe do klientów bankowości detalicznej i prywatnej oraz segmentu małych i średnich przedsiębiorstw powiązane z produktami bankowymi takimi jak:

  • kredyty konsumpcyjne i hipoteczne (ubezpieczenia na życie i od utraty źródła dochodu, ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości, OC, ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie niskiego wkładu i ubezpieczenie pomostowe, jak również ubezpieczenie spłaty pożyczki MSP),
  • ROR (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie assistance),
  • karty bankowe (m.in. pakiet bezpieczeństwa do kart kredytowych, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie spłaty kredytu).

  PKO Bank Polski SA koncentruje się na współpracy z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA maksymalizując w ten sposób wartość dla klienta oraz pozostałych interesariuszy.

  Składka z produktów ubezpieczeniowych pomniejszonych o zwroty (w mln PLN)

  W 2016 roku oferta PKO Banku Polskiego SA została wzbogacona o nowe produkty ubezpieczeniowe:

  • ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku dla posiadaczy kart kredytowych,
  • kolejne indywidualne ubezpieczenia:

  - ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu do Pożyczki Gotówkowej,

  - ubezpieczenie mienia do kredytu lub pożyczki hipotecznej,

  - ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu do kredytu lub pożyczki hipotecznej,

  - ubezpieczenie spłaty Pożyczki MSP na wypadek czasowej niezdolności lub przestoju w działalności gospodarczej

  - ubezpieczenie na życie i dożycie „Bezpieczny Kapitał +”,

  • ujednolicone ubezpieczenie do Pożyczki Gotówkowej kierowane do klientów z segmentu Klienta Podstawowego i Bankowości Osobistej.

  Bankowość Prywatna

  PKO Bank Polski SA konsekwentnie realizuje rozwój Bankowości Prywatnej, koncentrując się na ścisłej współpracy wewnątrz Grupy Kapitałowej, umożliwiając Klientom dostęp do szerokiej oferty produktów i instrumentów finansowych. W 2016 roku klientom Bankowości Prywatnej zaoferowano trzynaście emisji funduszy inwestycyjnych zamkniętych – cztery emisje PKO Obligacji Korporacyjnych, po trzy emisje PKO Europa Wschód – Zachód i PKO Globalnej Makroekonomii, dwie emisje PKO

  Strategii Dłużnych oraz jedną emisję PKO Nieruchomości Komercyjnych. Klienci wzięli również udział w emisji obligacji korporacyjnych: Best SA, Ghelamco SA i Kruk SA.

  Zespół zajmujący się obsługą najbardziej zamożnych klientów liczy 62 doradców oraz 29 analityków biznesowych. Biura Bankowości Prywatnej obsługują klientów w 9 największych miastach w Polsce: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy (placówka została uruchomiona w ramach Biura Bankowości Prywatnej w Gdańsku).

  Aktualnie Centrum Bankowości Prywatnej zarządza portfelem aktywów o wartości 15,8 mld PLN.

  Sieć dystrybucji i kanały dostępu

  Na dzień 31 grudnia 2016 roku detaliczna sieć placówek PKO Banku Polskiego SA liczyła 1 179 oddziałów skupionych w 11 oddziałach regionalnych oraz 8 biur bankowości detalicznej. W stosunku do stanu na koniec 2015 roku liczba oddziałów detalicznych ogółem zmniejszyła się o 40 placówek. Rozwój wielokanałowego modelu dystrybucji w znacznym stopniu wpływa na optymalizację sieci sprzedaży stacjonarnej. Optymalizacja sieci oddziałów stacjonarnych obywa się w sposób ciągły, a ostateczna decyzja o pozostawieniu placówki na danym mikrorynku podejmowana jest w oparciu o ekonomiczną zasadność jej funkcjonowania z uwzględnieniem potencjału rozwoju działalności danego mikrorynku. Optymalizacja ta ma charakter wielowymiarowy, w którego zakres wchodzą takie działania jak zmiana charakteru placówek oraz zmniejszenie ich liczby. Proces zmniejszania dużych oddziałów realizowany jest z jednoczesną uniwersalizacją mniejszych oddziałów oraz przekształceniem w uzasadnianych przypadkach małych oddziałów w agencje.

  Dane operacyjne segmentu detalicznego

   31.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012Zmiana 2016/2015Zmiana 2016-2015
  Liczba placówek segmencie detalicznym:1 1981 2381 2801 1471 134-3,2%-40
  oddziały detaliczne1 1791 2191 2611 1301 120-3,3%-40
  regionalne oddziały detaliczne11111111110,0%0
  biura bankowości prywatnej888630,0%0
  Liczba bankomatów3 2063 1963 0652 9922 8030,3%10
  Liczba agencji8378811 0011 0741 208-5,0%-44
   

  Sieć oddziałów i agencje

  Bank systematycznie poprawia warunki obsługi klientów w sieci oddziałów. W 2016 roku działania te koncentrowały się na modernizacji oddziałów i przenoszeniu placówek do nowych atrakcyjnych lokalizacji. W ramach projektów realizowanych w Banku i w wyniku zbieranych doświadczeń, obowiązujący format placówki stale ewoluuje w kierunku uzyskania optymalnych warunków obsługi dopasowanych również do zmieniających się technologii. Równocześnie toczą się prace nad określeniem przyszłości oddziałów z uwzględnieniem potrzeb klientów, zmian zachodzących na rynku usług bankowych i społecznej roli jaką pełni PKO Bank Polski SA. Jednym z głównych wyzwań jest wyważenie proporcji pomiędzy dążeniem do wizerunkowej nowoczesności poprzez wprowadzenie elektroniki i urządzeń samoobsługowych a potrzebami klientów by uzyskać pożądaną efektywność dla klientów.

  Istotne uzupełnienie sieci oddziałów i bankomatów stanowi sieć agencji. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku PKO Bank Polski SA współpracował z 837 agencjami i  w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2015 roku liczba agencji spadła o 44 sztuki. Spadek liczby agencji jest kontynuacją działań zmierzających do wzrostu efektywności sieci.

  Bankowość elektroniczna

  Klienci segmentu detalicznego w ramach serwisu iPKO mogą korzystać z pakietu usług bankowości elektronicznej. Dodatkowo dla małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość skorzystania z usług bankowości elektronicznej pod nazwą iPKO Biznes. Korzystanie z tych usług zapewnia klientom dostęp do informacji o swoich rachunkach i produktach, jak również umożliwia wykonywanie transakcji za pośrednictwem: internetu, terminali samoobsługowych, telefonu.

  Bank systematycznie promuje zdalne korzystanie z konta internetowego, samodzielne zarządzanie rachunkiem i produktami bankowymi w serwisie transakcyjnym, co pozwala klientom na szybszy i łatwiejszy dostęp do swoich produktów, jak również obniżenie kosztów korzystania z usług bankowych. Jednym z elementów kampanii popularyzującej nowoczesne kanały bankowania była przeprowadzona w I kwartale 2016 roku promocja „Zamień kartę zdrapkę na 10 zł”, mająca na celu zachęcenie klientów do korzystania z innych narzędzi autoryzacyjnych niż karta kodów jednorazowych, takich jak sms czy token.

  PKO Bank Polski SA jako pierwszy bank włączył się w rządowy program „Rodzina 500 plus”. Odpowiednie porozumienie w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a PKO Bankiem Polskim SA. Dzięki temu klienci Banku posiadający dostęp do serwisu internetowego zarówno iPKO, jak i Inteligo mogą w wersji elektronicznej złożyć wniosek o świadczenie z programy „Rodzina 500 plus”.

  Udział PKO Banku Polskiego SA w programie „Rodzina 500 plus” to tylko jeden z przejawów zaangażowania Banku w budowę e-państwa. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, klienci Banku mogą założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS z poziomu serwisów bankowości online iPKO lub Inteligo.

  Bankowość mobilna IKO

  PKO Bank Polski SA dostarcza swoim klientom nowoczesne rozwiązania technologiczne dające pełne, proste, funkcjonalne i jednocześnie bezpieczne możliwości dostępu do usług bankowych przy użyciu telefonu.

  IKO to najpopularniejszy i najbardziej rozwinięty systemem płatności mobilnych w Polsce. Łączy funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności mobilnych. Łączna liczba aktywacji IKO przekroczyła już milion sztuk. Aplikacja jest stale wzbogacana o nowe funkcjonalności. Wprowadzone zmiany przekształciły IKO z aplikacji służącej do płatności czy wypłat mobilnych w aplikację stanowiącą bank w telefonie.

  Na bazie płatności IKO powstał polski standard płatności mobilnych BLIK. BLIK to uniwersalna forma realizacji płatności oraz wypłaty gotówki z bankomatów bez użycia gotówki czy karty płatniczej, zbudowana wspólnie z bankami partnerskimi i Krajową Izbą Rozliczeniową. Na 31 grudnia 2016 roku sieć akceptacji płatności mobilnych (IKO, BLIK) wynosiła ponad 175 tys. (terminale eService, First Data, PayTel) urządzeń w całej Polsce. W związku z wdrożeniem systemu BLIK aplikacja IKO umożliwia obecnie wypłaty z ponad 15,5 tys. bankomatów własnych PKO Banku Polskiego SA, Banku Millennium SA, Banku Zachodniego WBK SA, ING Banku Śląskiego SA, bankomatów Euronet (około 6 tys.) i IT Card (około 1,8 tys.). Z końcem czerwca 2016 roku PKO Bank Polski SA udostępnił klientom nową opcję w metodzie płatności „Płace z iPKO” – autoryzację transakcji poprzez wpisanie kodu BLIK wygenerowanego w aplikacji IKO. Dzięki wprowadzonej zmianie płatności za zakupy można dokonywać za pomocą aplikacji IKO w większości sklepów internetowych w Polsce, w tym obsługiwanych przez największego integratora – PayU. Zmiana ta pojawiła się również w największym polskim serwisie aukcyjnym e-commerce - Allegro.

  Ponadto Bank umożliwił swoim najmłodszym klientom, poniżej 13 roku życia, korzystającym z PKO Konto Dziecka i serwisu transakcyjnego PKO Junior, dostęp do konta w postaci aplikacji mobilnej PKO Junior. Aplikacja jest nie tylko wygodna, ale również bezpieczna, dodatkowo wzbogacona o funkcje wspierające edukację finansową i rozwój przedsiębiorczej postawy dziecka.

  Contact Center PKO Banku Polskiego SA

  Istotne znaczenie w obsłudze klientów segmentu detalicznego ma Contact Center. Celem działalności tej jednostki jest prowadzenie sprzedaży produktów oferowanych przez Bank w trakcie rozmów przychodzących i wychodzących oraz zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  Do zadań Contact Center należy w szczególności:

  • sprzedaż produktów bankowych w ruchu przychodzącym i wychodzącym,
  • wsparcie procesów sprzedaży zdalnej zainicjowanych na www,
  • obsługa połączeń przychodzących od klientów segmentu detalicznego,
  • wykonywanie połączeń wychodzących zainicjowanych przez Bank (zadania informacyjne),
  • obsługa zgłoszeń bezpieczeństwa w ruchu przychodzącym i wychodzącym,
  • obsługa korespondencji mailowej,
  • odpowiedzi na pytania zadane przez klientów na infosite oraz w serwisie iPKO,
  • obsługa klienta wewnętrznego (helpdesk merytoryczny dla pracowników oddziałów),
  • wczesny monitoring należności.

  Oprócz tego Contact Center aktywnie uczestniczy w wielu nowych procesach, m.in. w projekcie, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji zlecanych przez klientów Banku, który kieruje przelewy potencjalnie podejrzane do dodatkowej weryfikacji z klientem.

  Segment korporacyjny i inwestycyjny

  W 2016 roku PKO Bank Polski SA podobnie jak w poprzednich latach oparł rozwój biznesu korporacyjnego na budowaniu stabilnych relacji z klientami, dzięki wysokiej jakości usług, wyspecjalizowanym kompetencjom sieci sprzedaży oraz partnerskich zasadach współpracy. Finansowanie zarówno bieżącej działalności firm (poprzez kredyty obrotowe) jak i otwartość na udział w realizacji ich przyszłych przedsięwzięć (poprzez kredyty inwestycyjne), a także wsparcie w realizacji projektów samorządowych, stanowią niezmiennie główne priorytety segmentu korporacyjnegoi inwestycyjnego Banku.

  Bank systematycznie analizując oczekiwania rynku i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dostosowywał swoją szeroką ofertę produktów i usług, tak aby sprostać rosnącej presji konkurencyjnej. W efekcie konsekwentnie rozwijano bogatą gamę produktów transakcyjnych i mitygujących ryzyka finansowe (płynności, rozliczeniowe, stopy procentowej, kursów walutowych i zmian cen na rynkach towarowych), a także elastycznie adresowano potrzeby dotyczące struktury finansowania.

  Równolegle rozwijana jest oferta finansowania handlu międzynarodowego. Bank stał się strategicznym partnerem Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie udostępniania oferty wsparcia dla eksportu. Wartość wsparcia oferowanego przez PFR w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, którego realizację wspiera PKO Bank Polski SA, wynosi łącznie około 60 mld PLN.

  Klienci segmentu

  Segment Korporacyjny i Inwestycyjny na koniec grudnia 2016 roku obsługiwał blisko 15 tys. klientów, w tym 1,1 tys. klientów strategicznych, ponad 0,6 tys. klientów zagranicznych oraz ponad 4,3 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych szczebla centralnego wraz z jednostkami okołobudżetowymi i powiązanymi. W 2016 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie zwiększyła o 0,4 tys.

  W roku 2016 Bank umocnił pozycje niekwestionowanego lidera w zakresie usług dla samorządów, uczestnicząc w samorządowych projektach o niestandardowym charakterze oraz wygrywając przetarg na obsługę województwa podkarpackiego. Łącznie Bank obsługuje już 6 z 16 województw w Polsce.

  Udział klientów segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego

  Działalność kredytowa i finansowanie strukturalne

  Według stanu na koniec 31 grudnia 2016 roku kredyty korporacyjne brutto wyniosły 52 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o 5 mld PLN, a łączne finansowanie klientów korporacyjnych, z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji wyniosło ponad 65 mld PLN, co oznacza wzrost w skali roku o bliski 6 mld PLN (tj. o 9,3%).

  Finansowanie klientów korporacyjnych (w mln PLN)

   31.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012Zmiana2016/2015Zmiana(w mln PLN)
  Kredyty korporacyjne brutto52 15846 77446 25738 94739 27311,5%5 384
  Dłużne papiery wartościowe*13 31813 13213 0646 2926 3301,4%186
  komunalne7 1487 3097 3034 4193 955-2,2%-161
  korporacyjne6 1715 8235 7611 8732 3756,0%347
  Łączne finansowanie65 47659 90659 32145 23845 6039,3%5 570

  * Dane prezentowane łącznie z papierami klasyfikowanymi do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom.

  W 2016 roku w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym wprowadzono nowe produkty kredytowe pozwalające dopasowywać klientom limity pre-approved do wielkości potrzeb finansowania obrotowego i inwestycyjnego na dany moment oraz wyspecjalizowane produkty kredytowe i skarbowe pozwalające ograniczać ryzyko rynkowe.

  PKO Bank Polski SA wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania i spłaty. Ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne służące społeczności lokalnej.

  PKO Bank Polski SA jest partnerem strategicznych projektów inwestycyjnych klientów korporacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego nie tylko poprzez dostarczenie odpowiedniego finansowania i elastycznych warunków spłaty, ale także poprzez umożliwienie zawarcia transakcji zabezpieczających ryzyko finansowe. W 2016 roku Bank podpisał:

  • 17 umów kredytu w formie konsorcjum bankowego na łączną kwotę ponad 12 mld PLN, gdzie udział Banku wyniósł blisko 4 mld PLN,
  • 1 umowę kredytu inwestycyjnego dla podmiotu niepowiązanego z Bankiem na kwotę 0,6 mld PLN oraz 1 promesę udzielenia pożyczki na kwotę 3,2 mld PLN,
  • 3 umowy emisji obligacji na łączną kwotę ponad 29 mln PLN oraz 1 umowę emisji obligacji korporacyjnych w formie konsorcjum bankowego na łączną kwotę 1,1 mld PLN, w którym udział Banku wyniósł około 90 mln PLN,
  • 178 umów emisji obligacji komunalnych i aneksów wydłużających okres trwania uprzednio zawartych umów emisji o łącznej wartości 1,2 mld PLN;
  • 3 umowy emisji obligacji bez gwarancji zamknięcia emisji o łącznej wartości blisko 5 mld PLN.

  W ramach oferty produktowej Grupy Kapitałowej klienci korporacyjni mogą korzystać z produktów i usług leasingowych. W formie leasingu finansowany jest praktycznie każdy środek trwały, w zależności od potrzeb klientów. Poza standardowymi produktami w ofercie znajdują się usługi wynajmu floty samochodowej oraz współpracy z dostawcami.

  Działalność depozytowa i bankowość transakcyjna

  Poziom wolumenu depozytów klientów korporacyjnych na koniec 2016 roku wyniósł 38 mld PLN i był niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,9 mld PLN. Jest to wynikiem stosowanej przez Bank polityki płynnościowej oraz pozyskiwania długoterminowego finansowania z rynku hurtowego.

  Depozyty klientów korporacyjnych (w mln PLN)

   31.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012Zmiana 2016/2015Zmiana (w mln PLN)
  Depozyty korporacyjne38 02542 90830 90721 33623 968-11,4%-4 883

  PKO Bank Polski SA stale podnosi jakość świadczonych usług w zakresie bankowości transakcyjnej, o czym świadczy m.in. wzrost liczby klientów korzystających z iPKO biznes.

  W 2016 roku rozwijano usługi dedykowane podmiotom charakteryzującym się rozbudowaną strukturą organizacyjną (np. grupy kapitałowe), umożliwiając klientom korzystanie z różnego rodzaju produktów i usługi ułatwiających rozliczanie transakcji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

  W ramach świadczenia usług elektronicznych wiodącym produktem segmentu jest system bankowości elektronicznej iPKO biznes. W 2016 roku aplikacja iPKO biznes została rozszerzona o nowe funkcjonalności poprawiające komfort jej użytkowania, w tym między innymi uproszczono i przeprojektowano możliwości dokonywania kluczowych operacji w serwisie tak, aby były jeszcze bardziej przyjazne i intuicyjne. Obecnie, aplikacja iPKO biznes pozwala klientom na monitorowanie i zarządzanie rachunkami, kartami płatniczymi i kredytami oraz na składanie zleceń wszelkiego rodzaju przelewów.

  Bank w 2016 roku rozszerzył ofertę dla klientów korporacyjnych o złożonych strukturach organizacyjnych rozwijając dedykowane produkty oparte o rozwiązania typu cash pooling. W szczególności, w związku z funkcjonowaniem oddziału w Niemczech oraz planowanym w pierwszej połowie 2017 roku uruchomieniem oddziału w Republice Czeskiej, umożliwiono wykorzystanie tego narzędzia do zarządzania środkami finansowymi w ujęciu transgranicznym.

  Instytucje finansowe

  PKO Bank Polski SA posiada szeroką i efektywną sieć rachunków nostro, ponad 1400 nawiązanych relacji SWIFTz bankami w różnych krajach i rynkach. Jednocześnie prowadzi około 200 rachunków loro dla banków zagranicznych, wykorzystywanych do rozliczania operacji tych banków zarówno w Polsce, jak i na rynkach trzecich.

  Bank aktywnie współpracuje z uczestnikami rynku wspierając działalność swoich klientów na rynkach zagranicznychi rozszerza wachlarz walut dostępnych dla Klientów Banku, czego przykładem może być wdrożenie dolara nowozelandzkiego (NZD) do oferty Banku.

  Działania koncentrują się na wprowadzaniu optymalnych metod realizacji rozliczeń zagranicznych, wdrażaniu nowych rozwiązań w bankowości zagranicznej oraz poszukiwaniu nowych atrakcyjnych rynków (np. Zatoka Perska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa).

  Bankowość międzynarodowa

  PKO Bank Polski SA aktywnie uczestniczy w rozwoju międzynarodowej ekspansji swoich klientów, oferując im wsparcie na rynkach zagranicznych. Podejmowane są inicjatywy ułatwiające obsługę finansową polskich firm działających na rynkach międzynarodowych. Jedną z nich było otwarcie oddziału korporacyjnego w Republice Federalnej Niemiec. W ofercie tego oddziału znajduje się pełna paleta usług i produktów dla klientów korporacyjnych, obejmująca m.in.:

  • bankowość transakcyjną (w tym międzynarodowy cash pooling),
  • bankowość elektroniczną,
  • produkty skarbowe,
  • trade finance,
  • kredyty korporacyjne.

  Kolejnym oddziałem Banku za granicą będzie oddział działający w Republice Czeskiej pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Rozpoczęcie działalności tego oddziału planowane jest w pierwszym półroczu 2017 roku. Działalność oddziału będzie koncentrowała się na obsłudze klientów korporacyjnych, czyli będzie analogiczna do działalności oddziału Banku w Republice Federalnej Niemiec.

  Uruchomienie oddziału Banku w Republice Czeskiej jest elementem strategii ekspansji międzynarodowej Banku zakładającej podążanie za klientami. W oparciu o silne relacje z większością wiodących, polskich grup kapitałowych, Bank udziela wsparcia ich działalności oraz  inwestycji za granicą na szczególnie atrakcyjnych warunkach, względem lokalnej konkurencji, tym samym efektywnie uczestniczy w rozwoju międzynarodowej ekspansji swoich klientów.

  Dla przedsiębiorstw działających na terenie Ukrainy usługi bankowe oferowane są przez KREDOBANK SA wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

  Ponadto Bank zapewnia specjalistyczne wsparcie zagranicznych firm działających w Polsce m.in. pochodzących z krajów skandynawskich, Korei Południowej i Ukrainy. W tym celu zostały powołane zespoły ekspertów dedykowane obsłudze firm z tych krajów, co sprzyja zacieśnianiu relacji gospodarczych. Szeroka paleta oferowanych produktów oraz wysokiej klasy zespół doradców sprawiają, że PKO Bank Polski SA jest coraz częściej doceniany przez zagranicznych klientów.

  Działalność maklerska

  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA (DM, Biuro) jest liderem rynku usług maklerskich nie tylko, jeśli chodzi o udział w obrotach na rynku wtórnym, ale także jeśli chodzi o organizację emisji na rynku pierwotnym.

  Na koniec 2016 roku DM prowadził 157,4 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz 170,4 tys. rachunków rejestrowych. Pod względem liczby rachunków papierów wartościowych (wg danych KDPW) DM zajmuje IV pozycję na rynku na 38 uczestników.

  Udział DM PKO Baku Polskiego SA w obrotach na rynku wtórnym akcji

  W 2016 roku wartość obrotów Biura na rynku wtórnym akcji przekroczyła 39 mld PLN co stanowiło blisko 10% rynku i pozwoliło uzyskać II miejsce. Dom Maklerski pełni funkcję agenta emisji obligacji detalicznych i aktywnie uczestniczy w obrocie obligacjami na GPW, posiada niemal połowę udziału w obrocie i od lat zajmuje I pozycję wśród uczestników rynku.

  Dom Maklerski jest także aktywnym uczestnikiem rynku NewConnect. Wartość zrealizowanych obrotów sięgająca blisko 250 mln PLN plasuje Biuro na IV pozycji na rynku i III pozycji, jeśli chodzi o liczbę animowanych spółek (48).

  Najważniejsze transakcje, w których pośredniczył DM na rynku kapitałowym to między innymi:

  • sprzedaż akcji Alior Bank SA - wartość emisji wyniosła 2,2 mld PLN,
  • prywatna oferta akcji spółki Kruk SA – wartość transakcji przekroczyła 200 mln PLN oraz współorganizacja emisji obligacji korporacyjnych spółki KRUK SA – dwa programy emisji o łącznej wartości 800 mln PLN,
  • udział w sprzedaży obligacji spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. której łączna wartość sprzedaży wszystkich serii wyniosła 155 mln PLN,
  • obsługa wezwania do sprzedaży akcji Rovese SA ogłoszona przez FTF Galleon SA,
  • podmiot pośredniczący w wezwaniu na sprzedaż akcji Asseco Central Europe a.s. ogłoszonym przez Asseco Poland SA - wartość transakcji wyniosła prawie 30 mln PLN,

  W 2016 roku Dom Maklerski wprowadził możliwość zawierania i rozliczania transakcji na rynku zagranicznym w walutach obcych. Oprócz rozliczenia w PLN wprowadzano możliwość rozliczenia transakcji w: EUR, CHF, GBP, USD NOK, HUF, SEK, CZK, DKK.

  Produkty skarbowe

  Bank, podejmuje szereg działań zmierzających do doskonalenia oferty produktowej i kładzie szczególny nacisk na rozwój najnowocześniejszych kanałów dystrybucji.

  W minionym roku w ramach modyfikacji platformy transakcyjnej Bank oddał w ręce klientów szereg nowych funkcjonalności w tym między innymi możliwość zdalnego podpisywania umów o współpracy na rynku finansowym.

  Największy udział w sprzedaży produktów skarbowych stanowią transakcje wymiany walut SPOT. W 2016 roku odnotowano wzrost liczby tych transakcji o około 10% i obrotów o około 5%. Warto odnotować także wzrost wyniku ze sprzedaży instrumentów pochodnych na stopę procentową. W 2016 roku zrealizowany wynik był wyższy o około 60%.

  Rynek międzybankowy

  Bank jest Dealerem Skarbowych Papierów Wartościowych i Dealerem Rynku Pieniężnego, pełni funkcję market makera na krajowym rynku stopy procentowej i walutowym. W konkursie na wybór Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2017 Bank zajął trzecie miejsce i drugie w konkursie na wybór Dealera Rynku Pieniężnego.

  Fundusze niezagospodarowane w działalności kredytowej, Bank inwestuje na rynku Skarbowych Papierów Wartościowych. Portfel papierów wartościowych pełni funkcje związane z zarządzaniem bieżącą płynnością oraz funkcję portfela inwestycyjnego.

  Usługi powiernicze

  Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także świadczy usługi powiernicze i pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Na koniec 2016 roku wartość aktywów klientów przechowywana na rachunkach powierniczych wyniosła 68,8 mld PLN i była wyższa o około 5% od wartości uzyskanej na koniec 2015 roku. Równocześnie liczba obsługiwanych rachunków papierów wartościowych wyniosła 2,0 tys. szt.

  W 2016 roku Bank rozpoczął projekt wdrożenia usługi „indirect clearing” polegającej na pośredniczeniu w rozliczeniu transakcji na instrumentach pochodnych – podlegających regulacji EMiR – na rzecz klientów Banku.

  Sieć sprzedaży

  Sieć sprzedaży segmentu korporacyjnego obejmuje 32 Regionalne Centra Korporacyjne skupione w siedmiu Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych oraz oddział w Republice Federalnej Niemiec, będący placówką obsługującą klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego SA w Niemczech.

  W roku 2016 Bank kontynuował z powodzeniem wdrażanie strategicznego programu rozwoju sprzedaży korporacyjnej opartego o nowoczesne mechanizmy planowania rozwoju relacji z klientami, współdziałania w budowie strategii finansowych i obsługi.

  Dane operacyjne segmentu korporacyjnego

   31.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012Zmiana 2016/2015Zmiana 2016-2015
  Liczba placówek w segmencie korporacyjnym i inwestycyjnym:40403939640,0%0
  regionalne oddziały korporacyjne7777130,0%0
  centra korporacyjne32323232510,0%0
  oddział PKO Banku Polskiego SA w Republice Federalnej Niemiec11xxx0,0%0