Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

2016Kapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychNiepodzielony wynik finansowyWynik okresu bieżącegoKapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razemUdziały niekontrolująceKapitał własny ogółem
  Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem pozostałe kapitały      
  Kapitał zapasowyFundusz ogólnego ryzyka bankowegoPozostałe kapitały rezerwoweUdział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięćAktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie przepływów pieniężnychZyski i straty aktuarialne       
                
Nota 40               
1 stycznia 2016 roku 1 250,0 20 711,2 1 070,0 3 536,4 (0,2) 170,6 (57,7) (12,5) 25 417,8 (216,5) 1 222,4 2 609,5 30 283,2 (18,3) 30 264,9
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych----------2 609,5(2 609,5)---
Dochody całkowite razem, w tym: - - - - (0,6) (518,0) (50,8) 2,0 (567,4) (5,0) - 2 874,0 2 301,6 2,1 2 303,7
Zysk netto-----------2 874,02 874,02,12 876,1
Pozostałe dochody całkowite----(0,6)(518,0)(50,8)2,0(567,4)(5,0)--(572,4)-(572,4)
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał-3 779,4-71,1----3 850,5-(3 850,5)----
31 grudnia 2016 roku 1 250,0 24 490,6 1 070,0 3 607,5 (0,8) (347,4) (108,5) (10,5) 28 700,9 (221,5) (18,6) 2 874,0 32 584,8 (16,2) 32 568,6

2015Kapitał zakładowyPozostałe kapitałyRóżnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznychNiepodzielony wynik finansowyWynik okresu bieżącegoKapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razemUdziały niekontrolująceKapitał własny ogółem
  Kapitały rezerwoweInne dochody całkowiteRazem pozostałe kapitały      
  Kapitał zapasowyFundusz ogólnego ryzyka bankowegoPozostałe kapitały rezerwoweUdział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięćAktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie przepływów pieniężnychZyski i straty aktuarialne       
                
Nota 40               
1 stycznia 2015 roku 1 250,0 18 802,4 1 070,0 3 474,1 1,0 31,0 5,2 (8,9) 23 374,8 (192,7) (60,6) 3 254,1 27 625,6 (10,0) 27 615,6
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych----------3 254,1(3 254,1)---
Dochody całkowite razem, w tym: - - - - (1,2) 139,6 (62,9) (3,6) 71,9 (23,8) - 2 609,5 2 657,6 (8,3) 2 649,3
Zysk netto-----------2 609,52 609,5(8,3)2 601,2
Pozostałe dochody całkowite----(1,2)139,6(62,9)(3,6)71,9(23,8)--48,1-48,1
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał-1 908,8-62,3----1 971,1-(1 971,1)----
31 grudnia 2015 roku 1 250,0 20 711,2 1 070,0 3 536,4 (0,2) 170,6 (57,7) (12,5) 25 417,8 (216,5) 1 222,4 2 609,5 30 283,2 (18,3) 30 264,9