Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 Nota20162015
    
Przychody z tytułu odsetek79 964,49 657,8
Koszty z tytułu odsetek7(2 209,6)(2 629,2)
Wynik z tytułu odsetek  7 754,8 7 028,6
Przychody z tytułu prowizji i opłat83 579,63 598,3
Koszty z tytułu prowizji i opłat8(886,2)(747,7)
Wynik z tytułu prowizji i opłat  2 693,4 2 850,6
Przychody z tytułu dywidend910,310,7
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej104,440,6
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych11506,187,7
Wynik z pozycji wymiany12503,2369,0
Pozostałe przychody operacyjne13648,5513,1
Pozostałe koszty operacyjne13(330,0)(235,6)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto  318,5 277,5
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw14(1 622,7)(1 475,9)
Ogólne koszty administracyjne15(5 590,4)(6 036,2)
Podatek od niektórych instytucji finansowych16(828,9)-
Wynik z działalności operacyjnej  3 748,7 3 152,6
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 34,538,1
Zysk brutto  3 783,2 3 190,7
Podatek dochodowy17(907,1)(589,5)
    
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 2 876,12 601,2
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 2,1(8,3)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  2 874,0 2 609,5
    
Zysk na jedną akcję   
– podstawowy z zysku za okres (PLN) 2,302,09
– rozwodniony z zysku za okres (PLN) 2,302,09
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250,01 250,0
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250,01 250,0