Charakterystyka działalności

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA, Grupa Kapitałowa Banku, Grupa Kapitałowa) należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną za największych grup finansowych Europy Środkowo – Wschodniej. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA albo Bank), podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji.

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach. Bank wyróżnia się na polskim rynku bankowym wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają Bankowi stabilny i bezpieczny rozwój. PKO Bank Polski SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym na poziomie 17,3% (depozyty) i 17,8% (kredyty). Bank jest liderem polskiego rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, kart płatniczych oraz wartości kredytów hipotecznych.

          

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA oferuje szereg usług specjalistycznych w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz usług agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi finansowe i windykacyjne.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprzez podmioty zależne: KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., Finansowa Kompania „Idea Kapitał” Sp. z o.o. na terenie Ukrainy, jak również poprzez spółki zależne PKO Finance AB i PKO Leasing Sverige AB na terenie Szwecji oraz w Niemczech przez oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego SA (PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland) uruchomiony w 2015 roku.

Przez cały okres działalności systematycznie budowany jest prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów stanowią ważny element identyfikacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, dlatego konsekwentnie podejmowane są działania w celu ugruntowania jej postrzegania jako grupy instytucji:

  • bezpiecznych, silnych i konkurencyjnych,
  • nowoczesnych i innowacyjnych, przyjaznych dla klientów i sprawnie zarządzanych,
  • społecznie odpowiedzialnych oraz dbających o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Mimo silnej konkurencji rynkowej Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Stała się również liderem dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności oraz dla rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zwiększenie w 2016 roku portfela kredytowego netto o ponad 5% do poziomu 200,6 mld PLN i osiągnięcie 22,8% udziału rynkowego w kredytach dla osób prywatnych, natomiast zobowiązania wobec klientów osiągnęły na koniec 2016 roku poziom 205,1 mld PLN, dzięki czemu Grupa Kapitałowa utrzymała wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 17,3%.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa Banku kontynuowała działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji. Na koniec 2016 roku największa w kraju sieć oddziałów PKO Banku Polskiego SA obejmowała 1 238 placówek oraz 837 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz z wprowadzonego nowego standardu płatności mobilnych – IKO. Do dyspozycji klientów

PKO Banku Polskiego SA pozostaje stale rosnąca sieć bankomatów – na koniec 2016 roku było ich 3 206.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2016 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło ponad 29 tys. etatów. Kompleksowa oferta szkoleniowo - edukacyjna służyła budowaniu profesjonalnego i lojalnego zespołu pracowników, który świadczy coraz wyższy standard obsługi klientów oraz osiąga wysokie efekty pracy.

Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego SA na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA w latach 2012-2016

 20162015201420132012 przekształcone*
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)
Suma bilansowa285 573266 940248 701199 231193 151
Kapitał własny32 56930 26527 61625 15424 436
Kredyty i pożyczki udzielone klientom200 607190 414179 497149 623143 483
Zobowiązania wobec klientów205 066195 759174 387151 904146 194
Rachunek zysków i strat (w mln PLN)     
Zysk netto2 8742 6103 2543 2303 739
Wynik z tytułu odsetek7 7557 0297 5236 7228 089
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 6932 8512 9343 0062 917
Wynik na działalności biznesowej11 79110 66511 14710 70711 622
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących-1 623-1 476-1 899-2 038-2 325
Ogólne koszty administracyjne-5 590-6 036-5 245-4 623-4 683
Wskaźniki finansowe     
ROA netto1,1%1,0%1,4%1,6%2,0%
ROE netto9,1%9,0%12,4%13,2%16,0%
C/I47,4%56,6%47,1%43,2%40,3%
Marża odsetkowa3,2%3,0%3,6%3,7%4,7%
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości5,9%6,6%6,9%8,2%8,9%
Koszt ryzyka-0,75%-0,72%-0,96%-1,31%-1,45%
Łączny współczynnik kapitałowy15,81%14,61%12,96%13,58%12,89%
Liczba klientów PKO Banku Polskiego SA (w tys.)9 1998 9828 8948 4518 173
Ludność (w tys.)8 7568 5388 4318 0247 761
Małe i średnie przedsiębiorstwa (tys.)429430449415401
Klienci korporacyjni (w tys.)1514141212
Dane operacyjne     
Liczba oddziałów PKO Banku Polskiego SA (w szt.)1 2381 2781 3191 1861 198
Liczba zatrudnionych (w etatach)29 44129 22129 03227 38728 556
Liczba rachunków bieżących w Banku (w tys. szt.)6 8506 6216 6606 3186 220
Informacje o akcjach      
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN)35 17534 16344 70049 27546 125
Liczba akcji (w mln szt.)1 2501 2501 2501 2501 250
Cena akcji (w PLN)28,1427,3335,7639,4236,90
Dywidenda na 1 akcję (w PLN) (wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni)0,000,000,751,801,27

* Dane porównywalne z 2013 rokiem.