Grupa Kapitałowa - opis organizacji

Jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 42 spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio. W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski SA – jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej spółki zależne w rozumieniu przepisów MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzą następujące jednostki zależne bezpośrednio:

Grupa Kapitałowa PKO
Banku Polskiego SA

Jednostki bezpośrednio zależne*

PKO Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych SA

PKO Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych SA

100%
Warszawa
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

PKO BP BANKOWY PTE SA

PKO BP BANKOWY PTE SA

100%
Warszawa
Zarządzanie funduszami emerytalnymi

PKO Leasing SA

PKO Leasing SA

100%
Łódź
Działalność leasingowa

PKO BP Finat Sp. z o.o.

PKO BP Finat Sp. z o.o.

100%
Warszawa
działalność usługowa, w tym usługi agenta transferowego oraz outsourcing specjalistów IT

PKO Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń SA

PKO Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń SA

100%
Warszawa
Ubezpieczenia na życie

PKO Towarzystwo
Ubezpieczeń SA

PKO Towarzystwo
Ubezpieczeń SA

100%
Warszawa
Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe

PKO Bank Hipoteczny SA

PKO Bank Hipoteczny SA

100%
Gdynia
Działalność bankowa

PKO Finance AB

PKO Finance AB

100%
Sztokholm, Szwecja
Usługi finansowe

KREDOBANK SA

KREDOBANK SA

99,6293%
Lwów, Ukraina
Działalność bankowa

„Inter-Risk Ukraina” Spółka
z dodatkową
odpowiedzialnością

„Inter-Risk Ukraina” Spółka
z dodatkową
odpowiedzialnością

100%
Kijów, Ukraina
Działalność windykacyjna

Finansowa Kompania
„Prywatne Inwestycje”
Sp. z o.o.1

Finansowa Kompania
„Prywatne Inwestycje”
Sp. z o.o.1

95,4676%
Kijów, Ukraina
Usługi finansowe

Qualia Development Sp. z o.o.

Qualia Development Sp. z o.o.

100%
Warszawa
Działalność deweloperska

Merkury - fiz an2

Merkury - fiz an2

100%
Warszawa
Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu

NEPTUN - fizan2

NEPTUN - fizan2

100%
Warszawa
Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu

* ujmowane w skonsolidowanych sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA metodą pełną.
1) Drugim udziałowcem Spółki jest „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością.
2) PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Pełny opis Grupy Kapitałowej zawarty jest w Sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej

Najwyższy zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wśród bankowych grup kapitałowych wchodzących w skład grupy rówieśniczej

W 2016 roku zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz grupy rówieśniczej pozostawał pod istotnym wpływem obciążeń regulacyjnych, w tym przede wszystkim podatku bankowego.

Mimo istotnej poprawy wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu odpisów zrealizowanych w warunkach dobrej sytuacji gospodarczej, bankom z grupy rówieśniczej nie udało się poprawić zysku netto w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zysk netto

W 2016 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA wypracowała najwyższy zysk netto wśród bankowych grup kapitałowych wchodzących w skład grupy rówieśniczej, realizując dodatkowo wzrost r/r.

Rentowność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz grupy rówieśniczej pod wpływem czynników regulacyjnych

Rentowność kapitałów

W 2016 roku wskaźniki rentowności (ROE, ROA) grupy rówieśniczej kontynuowały spadek. Miały na to wpływ przede wszystkim zmiany w otoczeniu regulacyjnym (w tym: podatek bankowy oraz nowe rekomendacje nadzorcze), wpływające zarówno na poziom kapitału własnego, jak i na przychody oraz koszty działania bankowych grup kapitałowych.

W tym samym okresie rentowność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA poprawiła się.

Poprawa efektywności kosztowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz grupy rówieśniczej, głównie dzięki poprawie wyniku na działalności biznesowej

Efektywność kosztowa

Efektywność kosztowa w 2016 roku znacząco się poprawiła (po wyłączeniu kosztów podatku bankowego), co było związane:

  • z wysoką bazą odniesienia z 2015 roku, związaną z dodatkowymi wpłatami do BFG i FWK,
  • ze znaczącą poprawą w porównaniu do 2015 roku wyniku na działalności biznesowej (głównie wyniku odsetkowego);
  • dyscypliny kosztowej utrzymywanej przez banki, mimo rosnących nakładów na cyfryzację i cyberbezpieczeństwo.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA poprawiła pozycję w zakresie efektywności kosztowej, zbliżając się do grupy rówieśniczej.

Wzrost współczynnika kapitałowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz grupy rówieśniczej na skutek rosnących wymogów regulacyjnych i nadzorczych

Łączny współczynnik kapitałowy

W 2016 roku wzrósł poziom adekwatności kapitałowej sektora bankowego, co było spowodowane m.in. rosnącymi minimalnymi wymogami określonymi przez KNF.

Trend ten dotyczył również największych bankowych grup kapitałowych, w tym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Działania podejmowane przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA, w tym przede wszystkim akumulacja zysku, pozwoliły na poprawę pozycji kapitałowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w porównaniu do grupy rówieśniczej.

Najważniejsze zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Banku w 2016 roku

Transakcja zakupu spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA przez spółkę PKO Leasing SA

W dniu 2 listopada 2016 roku PKO Bank Polski SA (jako gwarant), Raiffeisen Bank International AG (jako sprzedawca) oraz PKO Leasing SA (jako nabywca) podpisały umowę dotyczącą sprzedaży przez Raiffeisen Bank International AG 100% akcji spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA na rzecz PKO Leasing SA. Zamknięcie transakcji nastąpiło w dniu 1 grudnia 2016 roku po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskaniu wymaganych zgód antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie.

W wyniku wyżej wymienionej transakcji PKO Leasing SA nabył 1 500 038 akcji zwykłych spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA o wartości nominalnej 100 PLN każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena nabycia wyniosła 850 mln PLN. Zakup akcji został w całości sfinansowany kredytem udzielonym przez PKO Bank Polski SA.

Przedmiotem działalności nabytej Spółki jest prowadzenie działalności leasingowej i udzielanie pożyczek.

W ramach transakcji PKO Bank Polski SA zastąpił finansowanie udzielone Raiffeisen-Leasing Polska SA i jej jednostkom zależnym przez Raiffeisen Bank International AG lub podmioty z jego Grupy Kapitałowej w łącznej wysokości 2 412 mln PLN oraz 255,6 mln EUR. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych PKO Banku Polskiego SA.

W 2017 roku planowane jest połączenie obu spółek, tj. spółki PKO Leasing i spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA, w tym w kwietniu 2017 roku - przeprowadzenie fuzji prawnej.

Pełna informacja na temat powyższej transakcji oraz pozostałych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Banku w okresie sprawozdawczym została zamieszczona w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.