Współpraca międzynarodowa

W Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pozyskanie środków pokrywających potrzeby wynikające z rozwoju działalności biznesowej, w tym na finansowanie projektów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, odbywa się także poprzez współpracę międzynarodową.

Grupa Kapitałowa pozyskuje środki z zagranicznych rynków finansowych m.in. poprzez kredyty od międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. Banku Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

PKO Leasing SA w 2016 roku w ramach środków uzyskanych z kredytów w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) finansował rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Umowy kredytów zostały podpisane łącznie na kwotę 40 mln EUR, a wartość uruchomianych środków w 2016 roku (również z umów zawartych w 2015 roku) wyniosła 132 mln PLN oraz 75 mln EUR. W 2016 roku RLPL podpisał dwie umowy kredytowe z instytucjami międzynarodowymi – Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz International Finance Corporation (IFC) należącym do grupy Banku Światowego. Umowa z EBRD została zawarta na kwotę 255 mln PLN, podczas gdy limit kredytowy z IFC wyniósł 75 mln USD. W ramach powyższych linii, w 2016 roku uruchomione zostały kredyty o wartości 170 mln PLN w przypadku EBRD oraz 65,7 mln EUR w przypadku IFC.

Na koniec 2016 roku łączne finansowanie Grupy Kapitałowej w formie otrzymanych kredytów od instytucji finansowych wyniosło ok. 22,4 mld PLN i obejmowało środki w PLN, EUR, CHF i USD.

PKO Bank Polski SA uczestniczy również w przedsięwzięciu The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Fundusz Marguerite”) - zaangażowanie kapitałowe w ww. funduszu na koniec grudnia 2016 roku wynosiło 54,6 mln EUR. PKO Bank Polski SA bierze udział w ww. funduszu jako jedyny Bank działający w państwie należącym do nowych członków Unii Europejskiej, który otrzymał status instytucji powołującej fundusz („Core sponsor”). Fundusz Marguerite został powołany w 2009 roku i realizuje projekty inwestycyjne typu green-field i brown-field w sektorze energetycznym i drogowym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Czas trwania Funduszu określono na okres 20 lat.