Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN i składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2015 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA

SeriaRodzaj akcjiLiczba akcji wartość nominalna 1 akcji Wartość serii wg wartości nominalnej (PLN)
Seria Aakcje zwykłe imienne312 500 0001 zł312 500 000
Seria Aakcje zwykłe na okaziciela197 500 0001 zł197 500 000
Seria Bakcje zwykłe na okaziciela105 000 0001 zł105 000 000
Seria Cakcje zwykłe na okaziciela385 000 0001 zł385 000 000
Seria Dakcje zwykłe na okaziciela250 000 0001 zł250 000 000
  1 250 000 000 1 250 000 000