Akcjonariat

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na dzień 31 grudnia 2016 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego SA

Stan na dzień 31.12.2016 rokuStan na dzień 31.12.2015 rokuZmiana udziału w liczbie głosów na WZ (pp.)
 Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ  
Skarb Państwa367 918 98029,43%367 918 98029,43%-
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny1)83 952 4476,72%83 952 4476,72%-
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny)2)64 594 4485,17%64 594 4485,17%-
Pozostali akcjonariusze3)733 534 12558,68%733 534 12558,68%-
Ogółem1 250 000 000100,00%1 250 000 000100,00%-

1) Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.

2) Stan posiadania akcji na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez ING OFE (aktualnie Nationale-Nederlanden OFE) po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 95 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez Skarb Państwa.

3) w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na dzień 31.12.2015 roku posiadał 24.487.297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dla posiadaczy papierów wartościowych PKO Banku Polskiego SA nie wynikają z tych papierów jakiekolwiek specjalne uprawnienia kontrolne.

AKCJE PKO BANKU POLSKIEGO SA BĘDĄCE W POSIADANIU WŁADZ BANKU

Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

Stan posiadania akcji PKO Banku Polskiego SA

Lp.Imię i nazwiskoLiczba akcji na dzień 31.12.2016NabycieZbycieLiczba akcji na dzień 31.12.2015
 Zarząd Banku    
1.Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku11 0000011 000
2.Janusz Derda, Wiceprezes Zarządu Banku*000x
3.Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu Banku0000
4.Maks Kraczkowski, Wiceprezes Zarządu Banku*0000
5.Mieczysław Król, Wiceprezes Zarządu Banku*5 00000x
6.Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu Banku4 500004 500
7.Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku3 000003 000
8.Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu Banku*000x

*) członkowie Zarządu Banku, którzy nie pełnili funkcji na dzień 31.12.2015 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadali akcji i udziałów w PKO Banku Polskim SA.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadali akcji i udziałów w spółkach powiązanych z PKO Bankiem Polskim SA rozumianych jako zależne, współzależne i stowarzyszone.