Dywidenda

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę (nr 7/2016, Uchwala o Podziale Zysku) w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2015 roku w wysokości 2571,1  mln PLN oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 250,0 mln PLN, łącznie w wysokości 3821,1 mln PLN, w następujący sposób:

  • dywidenda dla akcjonariuszy 1 250,0 mln PLN (co oznacza 1,00 PLN brutto na jedną akcję),
  • kapitał zapasowy w wysokości 2 500,0 PLN,
  • kapitał rezerwowy w wysokości 71,1 mln PLN.

Opisany powyżej podział zysku uzależniony był od spełnienia do 8 grudnia 2016 roku włącznie następujących warunków (Spełnienie Warunków Dywidendy):

PKO Bank Polski SA nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli oraz nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych PKO Banku Polskiego SA, które – według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2016 roku – spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi.

Zarząd Banku został zobowiązany do podjęcia najpóźniej do dnia 9 grudnia 2016 roku uchwały w sprawie Spełnienia Warunków Dywidendy albo braku ich spełnienia.

W dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło zamknięcie transakcji obejmującej nabycie przez PKO Leasing SA 100% akcji w RLPL. Jednocześnie Zarząd Banku podjął uchwałę stwierdzającą brak Spełnienia Warunków Dywidendy. W konsekwencji, zysk Banku osiągnięty w 2015 roku oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych podzielony został w sposób określony w § 2 Uchwały o Podziale Zysku, co zakłada przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy, nie przewidując wypłaty dywidendy.

W związku z powyższym w 2016 roku Bank zatrzymał cały zysk niepodzielony z lat ubiegłych (1 250,0 mln PLN zysku niepodzielonego z 2014 roku) oraz cały zysk osiągnięty w 2015 roku (w kwocie 2571,1 mln PLN), co spowodowało zwiększenie kapitałów własnych Banku o łączną kwotę 3 821,1 mln PLN.

Zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie polityki dywidendowej wymagany poziom współczynników kapitałowych dla PKO Banku Polskiego SA do wypłaty dywidendy z zysku w wysokości do 50%, wynosi odpowiednio dla:

  • Łącznego współczynnika kapitałowego TCR = 14,83%
  • Współczynnika kapitału T1 = 14,62%.

Zgodnie z wytycznymi KNF Bank powinien spełniać kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym na ostatnią datę sprawozdawczą przed decyzją o jej wypłacie.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki istotnie zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych (posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowychw całym portfelu należności od sektora niefinansowego,

Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007-2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez Bank portfela:

1) Kryterium 1:

a) banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy 20%,

b) banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%,

c) banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy 50%.

2) Kryterium 2:

a) banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%,

b) banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy 50%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego PKO Banku Polskiego SA wynosi ok. 20%, a udział portfela walutowego udzielonego w latach 2007-2008 ok. 44%.

Polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego SA zakłada realizowanie wypłat zysku w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku, stosownie do możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem wymogów i rekomendacji KNF w zakresie polityki dywidendowej.