Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski SA regularnie kontaktuje się z inwestorami i analitykami rynku finansowego. Głównym celem kontaktów z przedstawicielami Banku jest uzyskanie odpowiedzi na interesujące inwestorów i analityków pytania z szerokiego zakresu funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Bank umożliwia kontakt w różnych preferowanych przez inwestorów i analityków formach.

Główne cele relacji inwestorskich

W 2016 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w następujących obszarach:

 • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako spółki wiarygodnej i przejrzystej, poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
 • przekazywaniu wyczerpujących informacji o wynikach finansowych i działaniach Banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw Banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacji Walnych Zgromadzeń i obsługi informacyjnej akcjonariuszy Banku,
 • zapewnieniu współpracy Banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem Banku na publicznym rynku papierów wartościowych,
 • dostosowaniu przepisów wewnętrznych do Rozporządzenia MAR, regulującego obowiązki informacyjne spółek publicznych.

Działania podjęte w 2016 roku

W ramach komunikacji z rynkiem w 2016 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego i instrumentów dłużnych w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ok. 65 analityków i przedstawicieli inwestorów,
 • członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie Banku jak
 • i podczas konferencji inwestorskich; w 2016 roku przeprowadzono około 60 spotkań w siedzibie Banku oraz około 90 telekonferencji; dodatkowo członkowie Zarządu Banku odpowiadali na pytania inwestorów podczas konferencji inwestorskich organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą. Łącznie w 2016 roku odbyło się około 120 spotkań podczas 13 konferencji inwestorskich zorganizowanych: w Czechach (1 konferencja), Francji (1 konferencja), Polsce (3 konferencje), Stanach Zjednoczonych (3 konferencje) oraz Wielkiej Brytanii (5 konferencji),
 • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami oraz inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA,
 • na stronie internetowej Relacji Inwestorskich www.pkobp.pl/inwestorzy Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku; w 2016 roku serwis podlegał dalszym modyfikacjom - wprowadzono dodatkowe funkcjonalności przyjazne dla użytkownika, w tym m.in. portal dostępny w technologii RWD, która pozwala na automatyczne dostosowanie widoku strony do ekranu urządzenia, na którym jest ona wyświetlana,
 • w 2016 roku Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny on-line za 2015 rok w postaci dedykowanego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (https://www.raportroczny2015.pkobp.pl/). Raport roczny opublikowany jako odrębny serwis realizuje cele informacyjne i wizerunkowe Banku: przede wszystkim ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, a także zapewnia przyjazne korzystanie z nich,
 • w 2016 roku Bank działał zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku dotyczącymi zasad polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami, przyjętymi przez Zarząd Banku w grudniu 2014 roku, które w szczególności określają zakres oraz sposób prowadzenia komunikacji, w tym kanały komunikacji oraz kompetencje w ramach działań informacyjnych. W sierpniu 2016 roku polityka informacyjna została znowelizowana w zakresie dostosowania do przepisów Rozporządzenia MAR, regulującego obowiązki informacyjne spółek publicznych.

Ocena działań w zakresie relacji inwestorskich

W 2016 roku PKO Bank Polski SA po raz czwarty otrzymał nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny (The Best Annual Report), ogłaszanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Wyróżnienie przyznane zostało za wysoką jakość sprawozdawczości finansowej. Uznanie zyskała kompletność, spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych.

Według przeprowadzonego w 2016 roku, na zlecenie Banku „Badania satysfakcji Analityków ze współpracy z PKO Bankiem Polskim” przez Partner in Business Strategies - analitycy bardzo wysoko oceniają współpracę z Bankiem. Oceny pozytywne przyznało 94% badanych. Najlepiej oceniane elementy współpracy to wartość merytoryczna prezentacji dla analityków i inwestorów - 88% wskazań pozytywnych oraz kompetencje merytoryczne pracowników kontaktujących się z analitykami - 82%.