Pozostałe informacje

Udzielone zobowiąznia pozabilansowe

Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych PKO Banku Polskiego SA na koniec 2016 roku wyniósł 7 776 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku wzrósł o 5 472 mln PLN.

Z ogólnej kwoty udzielonych zobowiązań pozabilansowych największe pozycje dotyczą spółek:

 • PKO Leasing SA i jej spółki zależne – 6 112 mln PLN,
 • PKO Bank Hipoteczny SA– 1 506 mln PLN.

W 2016 roku Bank nie zawarł istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo znajdują się w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za 2016 rok.

Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2016 roku wyniósł 22 mln PLN i w porównaniu

do stanu na koniec 2015 wzrósł o 19 mln PLN. Największa kwota udzielonego zobowiązania pozabilansowego dotyczy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z. o. o. (21 mln PLN).

Nabycie akcji własnych

W terminie objętym raportem PKO Bank Polski SA nie nabywał akcji własnych na własny rachunek.

Informacje o działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie

Dane w mln PLN Obroty (przychody)* Zysk/strata przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/strata po opodatkowaniu Liczba pracowników w etatach
W państwach członkowskich UE:          
- Polska 14 047 3 897 -869 3 028 26 741
- Szwecja 273 2 0 2 0
- Irlandia 35 0 0 0 0
W państwach trzecich:          
- Ukraina 259 42 -11 31 2 170
* obroty (przychody) definiowane jako suma przychodów z tytułu odsetek, przychodów z tytułu prowizji i opłat oraz pozostałych przychodów operacyjnych  
   

Bank oraz podmioty zależne Banku, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013, mają siedzibę na terenie Polski, Ukrainy, Szwecji oraz Irlandii. Zgodnie z rozporządzeniem, Grupę Kapitałową na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej stanowią: PKO Bank Polski SA, Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA, PKO Finance AB, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o., PKO BP Finat Sp. z o.o. oraz PKO Bank Hipoteczny SA.

W spółkach z siedzibą w Szwecji i Irlandii pełnienie funkcji przez członków Zarządu odbywa się na podstawie stosunku korporacyjnego.

Znaczące umowy oraz istotne umowy z bankiem centralnym lub organami nadzoru

W 2016 roku (do 3 lipca 2016 roku) PKO Bank Polski SA informował w raportach bieżących o wszystkich umowach zawartych z klientami, w których łączna wartość świadczeń wynikających z umów wieloletnich zawartych z poszczególnym klientem spełniała kryteria, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259). Od 3 lipca 2016 roku Bank informował o zawarciu istotnych umów zgodnie z wymogami obowiązującego od tego dnia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

7 grudnia 2016 roku PKO Bank Polski SA wydał jednemu z klientów Banku promesę, na podstawie której Bank zobowiązał się wobec Klienta do udzielenia pożyczki w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3,2 mln PLN, przeznaczanej na sfinansowanie działalności inwestycyjnej Klienta. Uzgodniona przez Bank i Klienta promesa stanowi, że pożyczka zostanie udzielona na podstawie umowy pożyczki, której treść zostanie ostatecznie wynegocjowana w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Ramowe warunki umowy pożyczki zostały określone w załączniku do Promesy i przewidują m.in. zabezpieczenie wierzytelności Banku w postaci zastawów finansowych i rejestrowych, a także otrzymanie przez Bank od Klienta oświadczenia Klienta o poddaniu się egzekucji. Zasady wydania promesy oraz warunki umowy pożyczki nie odbiegają od standardowych stosowanych w Banku ani od warunków rynkowych stosowanych w finansowaniach o porównywalnym profilu ryzyka kredytowego. Promesa jest pierwszym zaangażowaniem Banku wobec Klienta i jego spółek zależnych z tytułu umów zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy, dlatego też łączna wartość zaangażowania Banku (wliczając wartość umowy pożyczki) wynosiła 3,2 mln PLN na dzień zawarcia umowy. O zawarciu Umowy Pożyczki Bank poinformuje odrębnym raportem.

W dniu 2 listopada 2016 roku PKO Bank Polski SA jako gwarant, Raiffeisen Bank International AG (RBI) jako sprzedający oraz PKO Leasing SA (spółka zależna od Banku) jako nabywający podpisały umowę Share Purchase Agreement, dotyczącą sprzedaży przez RBI 100% akcji spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA na rzecz PKO Leasing SA. Zamknięcie transakcji nastąpiło w dniu 1 grudnia 2016 roku. W wyniku wyżej wymienionej transakcji PKO Leasing SA nabył wszystkie akcje spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA oraz PKO Bank Polski SA zastąpił finansowanie udzielone Raiffeisen-Leasing Polska SA i jej jednostkom zależnym przez Raiffeisen Bank International AG lub podmioty z jego Grupy Kapitałowej.

W 2016 roku Bank nie zawierał istotnych umów z bankiem centralnym ani organami nadzoru.W 2016 roku jednostki zależne PKO Banku Polskiego SA nie zawarły znaczących umów oraz nie zawarły istotnych umów z bankiem centralnym lub organami nadzoru.

Publikowane prognozy dotyczące wyników finansowych za 2016 rok

PKO Bank Polski SA nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych na 2016 rok.

Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania finansowe i gwarancyjne wyniosły 58,1 mld PLN, z czego 79,5% stanowiły zobowiązania o charakterze finansowym. Ogółem dynamika udzielonych zobowiązań finansowych i gwarancyjnych ukształtowała się na poziomie 1,8% r/r, głównie w efekcie wzrostu udzielonych zobowiązań finansowych podmiotom niefinansowym, przy spadku udzielonych zobowiązań gwarancyjnych udzielonych podmiotom niefinansowym.

Udzielone zobowiązania pozabilansowe (w mln PLN)

  31.12.2016 31.12.2015 Zmiana (w mln PLN) Zmiana(%)
Udzielone zobowiązania finansowe: 46 145 42 544 3 600 8.5%
podmioty finansowe 2 763 2 306 457 19.8%
podmioty niefinansowe 39 525 36 158 3 367 9.3%
podmioty budżetowe 3 856 4 080 -224 -5.5%
w tym: nieodwołalne 31 078 30 514 564 1.8%
Udzielone zobowiązania gwarancyjne: 11 931 14 527 -2 597 -17.9%
podmioty finansowe 304 229 75 32.9%
podmioty niefinansowe 11 264 14 232 -2 967 -20.8%
podmioty budżetowe 362 67 295 5.4x
Razem 58 075 57 072 1 003 1.8%
 

Zaciągnięte kredyty i umowy pożyczek, gwarancji i poręczeń

W 2016 roku PKO Bank Polski SA oraz spółki Grupy Kapitałowej Banku nie zaciągały żadnych kredytów i pożyczek, a także nie otrzymały gwarancji i poręczeń nie dotyczących działalności operacyjnej.

Umowy o subemisje oraz gwarancje udzielone podmiotom zależnym

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku emisje obligacji PKO Banku Hipotecznego SA regulowała Umowa Programu Emisji Obligacji z dnia 30 września 2015 roku, zgodnie z którą maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji na podstawie programu wynosi 2 mld PLN oraz Umowa Gwarancyjna z dnia 30 września 2015 roku (aneksowana w dniu 26 października 2016 roku), zgodnie z którą PKO Bank Polski SA pełni rolę gwaranta emisji obligacji do łącznej wartości 1 mld PLN. Aneks podpisany w 2016 roku zwiększył kwotę gwarancji z 500 mln PLN do 1 mld PLN.

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku zobowiązanie spółki PKO Bank Hipoteczny SA z tytułu wyemitowanych obligacji, w wartości nominalnej, wynosiło 1 156 mln PLN. Wszystkie obligacje zostały objęte przez inwestorów innych niż PKO Bank Polski SA.

Emisje obligacji spółki PKO Leasing SA od 26 października 2016 roku reguluje nowa Umowa emisji obligacji. Emisje obligacji wyemitowane na podstawie ww. Umowy nie są objęte gwarancją PKO Banku Polskiego SA.

W 2016 roku PKO Bank Polski SA udzielił następujących gwarancji dotyczących podmiotów zależnych, czynnych na koniec 2016 roku:

 • wystawił na rzecz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) gwarancję do wysokości 52 mln EUR dotyczącą spłaty kredytu udzielonego spółce RLPL; gwarancja została wystawiona na okres do 29 sierpnia 2021 roku,
 • wystawił na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) gwarancję do wysokości 44 mln EUR dotyczącą spłaty kredytu udzielonego spółce PKO Leasing SA; gwarancja została wystawiona na okres do 25 listopada 2025 roku,
 • wystawił gwarancję do wysokości 1 250 tys. PLN w związku z najmem przez spółkę RLPL powierzchni biurowej oraz miejsc parkingowych; gwarancja została wystawiona na okres do 31 grudnia 2017 roku,
 • wystawił cztery gwarancje do łącznej wysokości 261 tys. PLN oraz dwie gwarancje do łącznej wysokości 20 tys. EUR, a także zwiększył kwotę jednej gwarancji o 44 tys. PLN w związku z najmem przez spółkę PKO Leasing SA powierzchni biurowych oraz miejsc parkingowych; gwarancje zostały wystawione maksymalnie na okres do stycznia 2022 roku,
 • wystawił gwarancję do wysokości 212 tys. EUR w związku z najmem przez spółkę PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA powierzchni biurowej oraz miejsc parkingowych; gwarancja została wystawiona na okres do 30 kwietnia 2017 roku,
 • wystawił na rzecz KREDOBANK SA cztery gwarancje do łącznej wysokości 2 130 tys. USD dotyczące spłaty kredytów udzielonych przez KREDOBANK SA klientom oraz jedną gwarancję do wysokości 49 tys. EUR dotyczącą udzielenia klientowi gwarancji przetargowej; gwarancje zostały wystawione maksymalnie na okres do listopada 2019 roku.

Wystawione tytuły egzekucyjne

Zmiana ustawy Prawo bankowe uchyliła od 27 listopada 2015 roku uprawnienia banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Innych tytułów egzekucyjnych Bank nie wystawia – występuje jedynie o taki tytuł (głównie

w postaci orzeczenia sądu) albo go otrzymuje od klienta (akt notarialny z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji).

W przypadku KREDOBANK SA prawo ukraińskie nie przewiduje wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych w rozumieniu polskiego Prawa bankowego. Zgodnie z prawem ukraińskim dochodzenie wierzytelności bankowych przed sądem prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego i Kodeksu postępowania gospodarczego.

Dokonane zwolnienia z długu

W Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2016 roku zmniejszenie odpisów aktualizujących z tytułu spisania kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosło 1 867 mln PLN.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, łączna wartość postępowań sądowych (procesów), w których Bank jest pozwanym oraz postępowań sądowych, w których pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA są pozwanym wynosiła 448,7 mln PLN, w tym 43,8 mln PLN dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie (na dzień 31 grudnia 2015 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 638 mln PLN), a kwota łącznej wartości postępowań sądowych (procesów) z powództwa Banku oraz postępowań sądowych z powództwa pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 1 232,3 mln PLN, w tym 42,2 mln PLN dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie (na dzień 31 grudnia 2015 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 697 mln PLN).

Bank oraz spółki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych PKO Banku Polskiego SA.

Prokury, posiedzenia zarządu oraz realizacja uchwał walnego zgromadzenia

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w Banku było 5 prokurentów.

W 2016 roku:

 • odwołano dwóch prokurentów – Jarosława Orlikowskiego i Pawła Borysa,
 • udzielono jednej prokury – Justynie Borkiewicz.

W 2016 roku odbyło się 50 posiedzeń Zarządu Banku, a Zarząd Banku podjął 664 uchwały.

Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd, mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki, zostały przedstawione w poszczególnych częściach niniejszego sprawozdania Zarządu.

Czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku

Na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w najbliższej perspektywie wpływać będą procesy gospodarcze, jakie będą zachodzić w Polsce i w gospodarce światowej oraz reakcje na nie rynków finansowych. Duże znaczenie dla przyszłych wyników będzie mieć polityka stóp procentowych realizowana przez Radę Polityki Pieniężnej, a także przez inne największe banki centralne. Szczegółowe przewidywania, dotyczące tendencji w gospodarce, zawarte są w niniejszym sprawozdaniu w punkcie 2.7.

Ryzyko regulacyjne

Istotnym wyzwaniem dla polskiego sektora bankowego będzie utrzymujące się ryzyko regulacyjne, w tym wynikające z rozwiązania kwestii kredytów walutowych (w tym wdrożenie rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 roku dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych), wymaganych współczynników kapitałowych, wysokości indywidualnych obciążeń banków na rzecz systemu gwarantowania depozytów w 2017 roku uwzględniających m.in. zaangażowanie na rynku kredytów hipotecznych.

Podatek bankowy

Negatywnie na wyniki i rentowność banków będzie wpływać obowiązujący od lutego 2016 roku podatek od aktywów niektórych instytucji finansowych. To obciążenie będzie determinować poziom kosztów ponoszonych przez banki.

W perspektywie średnioterminowej wpłynie na zmniejszenie potencjału banków dla rozwoju akcji kredytowej, stanowiąc szczególne wyzwanie dla banków posiadających niską rentowność aktywów, a jednocześnie wysoką dźwignię finansową.

Centralny mechanizm oceny krajowej izby rozliczeniowej

Wyzwaniem dla banków, w tym również banków z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, będzie włączenie się w system nowego raportowania do Krajowej Izby Rozliczeniowej w związku z przygotowywanym Centralnym Mechanizmem Oceny i korzystanie z tej bazy.

Bank instytucją o znaczeniu systemowym

Na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych kwartałów będzie miała decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 10 października 2016 roku, dotycząca zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz o nałożeniu na Bank bufora w wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013. Na dzień sporządzenia informacji o otrzymaniu decyzji Bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

W dniu 18 października 2016 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych. KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,83 p.p. (vs dotychczasowe 0,76 p.p.), ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 21 ustawy - Prawo bankowe decyzja KNF ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wywiera również wpływ sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy, na terenie której działają spółki z Grupy Kapitałowej Banku: KREDOBANK SA oraz spółki świadczące usługi finansowe i windykacyjne. Prowadzona jest bieżąca analiza w kontekście wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej, w tym zmian w otoczeniu regulacyjnym na wyniki finansowe i ryzyko pogorszenia jakości aktywów Grupy Kapitałowej na Ukrainie. PKO Bank Polski SA kontynuuje działania mające zapewnić bezpieczne funkcjonowanie swoich spółek na Ukrainie m.in. poprzez wzmocnienie działań nadzorczych, w tym monitorowanie kształtowania się wymogów regulacyjnych określonych przez Narodowy Bank Ukrainy. Informacje dotyczące sytuacji gospodarczej i sektora bankowego na Ukrainie zostały przedstawione w punkcie zewnętrzne uwarunkowania działalności - rynek ukraiński.

Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie sprawozdawczym

PKO Bank Polski SA jest bankiem uniwersalnym działającym na terenie całego kraju i jego działalność podlega takim samym wahaniom sezonowym, jak cała polska gospodarka. Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA również nie wykazuje istotnych cech sezonowości lub cykliczności.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W 2016 roku PKO Bank Polski SA świadczył na warunkach rynkowych na rzecz jednostek powiązanych (podporządkowanych) usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowania lokat, udzielania kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, udzielania gwarancji i bieżących operacji wymiany oraz oferowania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy, produktów leasingowych, produktów faktoringowych i produktów ubezpieczeniowych spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, a także usługi oferowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA. Świadczył na rzecz PKO Banku Hipotecznego SA usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych, realizacji czynności obsługi posprzedażowej tych kredytów oraz czynności wspomagających w ramach umowy outsourcingowej. Wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej Banku udostępniał infrastrukturę i oferował usługi teleinformatyczne oraz wynajmował powierzchnię biurową. Wspólnie ze spółką Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. świadczył usługi rozliczania transakcji płatniczych.

Zestawienie znaczących transakcji PKO Banku Polskiego SA z jednostkami podporządkowanymi, w tym zadłużenie kredytowe tych jednostek wobec Banku według stanu na 31 grudnia 2016 roku zostało przedstawione w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

1) W dniu 2 stycznia 2017 roku Raiffeisen-Leasing Polska SA otrzymała od Raiffeisen Bank Polska SA żądanie wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę znajdujących się w portfelu wyżej wymienionego banku. W dniu 31 stycznia 2017 roku Spółka odkupiła przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 227 mln PLN. Wyżej wymieniona płatność została sfinansowana ze środków otrzymanych od PKO Banku Polskiego SA w ramach kredytu, na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016 roku.

2)vW styczniu 2017 roku PKO Bank Polski SA nabył 100% udziałów spółki ZenCard Sp. z o.o. oraz objął udziały w podwyższonym kapitale Spółki. ZenCard Sp. z o.o. jest spółką technologiczną, która zbudowała platformę do tworzenia przez sprzedawców programów rabatowo-lojalnościowych, umożliwiającą jednocześnie wirtualizację kart lojalnościowych. Platforma ta zintegrowana jest z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych, czy oddzielnych aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej karty będącej jednocześnie kartą płatniczą. Partnerem strategicznym Spółki jest CEUP eService Sp. z o.o.- jeden z największych agentów rozliczeniowych w Polsce. Bank jest zainteresowany wykorzystaniem know-how Spółki w zakresie rozwoju opracowanych rozwiązań oraz wykorzystaniem produktów Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Banku. Nabycie Spółki to ważny krok w kierunku wzmocnienia relacji z klientami oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi jakie stwarza postępująca cyfryzacja.

3) W dniu 13 stycznia 2017 roku Komitet Stabilności Finansowej przyjął uchwałę nr 14/2017 w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych i zalecił:

 • ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych:
  -podwyższenie wagi ryzyka do 150% dla ekspozycji w walucie, w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej;
  -podwyższenie przez banki stosujące IRB minimalnej wartości parametru LGD dla walutowych ekspozycji zabezpieczonych hipoteka na nieruchomości mieszkalnej;
  -zmianę zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;
  -neutralizację efektów podatkowych dla kredytobiorców i banków, które zdecydują się na przewalutowanie kredytów mieszkaniowych;
  -nałożenie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3%.
 • Komisji Nadzoru Finansowego:
  -aktualizację Metodyki BION oraz jej poszerzenie o zasady pozwalające przypisać odpowiedni poziom narzutu kapitałowego
  -uzupełnienie obecnie stosowanych w ramach filara II dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem operacyjnym, rynkowym i kredytowym;
  -Wydanie rekomendacji nadzorczej dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych.
 • Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uwzględnienie ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi w metodzie wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków.

Ostateczny wpływ rekomendacji na Grupę Kapitałową będzie możliwy do oszacowania po ustaleniu ostatecznego kształtu zaleceń przez właściwe organy.

4) W styczniu 2017 roku odwołano jedną prokurę (Błażej Borzym) i udzielono jednej prokury (Maciej Wyszoczarski). Nie zmieniła się liczba prokurentów (5).

5) W dniu 26 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za lata 2017 - 2019.

6) W dniu 2 lutego 2017 roku PKO Bank Hipoteczny SA wyemitował listy zastawne denominowane w EUR o wartości 25 mln EUR oraz okresie wykupu ustalonym na 7 lat od dnia emisji. Listy zostały objęte w ramach emisji niepublicznej. Wyemitowane listy zastawne będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

7) W dniu 2 lutego 2017 roku PKO Bank Hipoteczny SA podpisał z PKO Bankiem Polskim SA Umowę odnawialnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty limitu w wysokości 1 500 mln PLN, który będzie udostępniany w transzach. Kredyt został udzielony na okres do 2 lutego 2020 roku. W dniu 2 lutego 2017 roku została udostępniona kwota 600 mln PLN.

8) W dniu 6 lutego 2017 roku PKO Bank Hipoteczny SA nabył w ramach podpisanej w dniu 17 listopada 2015 roku z PKO Bankiem Polskim SA Umowy Ramowej Sprzedaży Wierzytelności kolejny portfel wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie w kwocie 337,6 mln PLN.

9) Na dzień 13 marca 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym m.in. rozpatrywane będą projekty uchwał zgłoszonych przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, w sprawie:

 • zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 • ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Minister Rozwoju i Finansów, wykonujący prawa z akcji PKO Banku Polskiego SA należących do Skarbu Państwa, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia ww. uchwał, w celu dostosowania obecnych zasad wynagradzania członków Zarządu Banku oraz członków Rady Nadzorczej Banku do przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Projektowane zasady wynagradzania mają zastąpić dotychczas obowiązujące w PKO Banku Polskim SA zasady wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej. Proponowane wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA zostało określone w sposób zgodny z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Oświadczenia Zarządu

Zarząd PKO Banku Polskiego SA oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:

 • roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej wynik finansowy,
 • roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd PKO Banku Polskiego SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.