Strategia Banku na lata 2016-2020

Nowa Strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzebę dostosowania się organizacji do nowych wyzwań stojących przed sektorem bankowym i polską gospodarką. Kierunek transformacji modelu biznesowego Banku pozostanie ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego oraz strategią rozwoju gospodarczego Polski.

Strategia na lata 2016-2020 opiera się na solidnych fundamentach wypracowanych w latach poprzednich. Dzięki realizacji strategii „Lider” i „Codziennie Najlepszy” PKO Bank Polski SA umocnił pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce, systematycznie rozwijał zakres i jakość usług bankowości elektronicznej oraz mobilnej - IKO, doskonalił procesy i sprawność organizacyjną oraz budował kompetencje umożliwiające wykorzystanie dźwigni wzrostu przez akwizycje.

Cele strategiczne

W perspektywie 2020 roku PKO Bank Polski SA zamierza:

 • osiągnąć rentowność kapitału własnego (ROE) powyżej 10%,
 • obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 45%,
 • utrzymać koszty ryzyka w przedziale 75-85 p.b.,
 • efektywnie i racjonalnie zarządzać adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i CET1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy.

Zajmując pozycję niekwestionowanego lidera rynku bankowego w Polsce oraz utrzymując pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, Bank adresuje wyzwania do 2020 roku w głównych celach strategicznych:

 1. wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. wzrost satysfakcji klienta,
 3. wzrost liczby klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych,
 4. optymalizacja procesów – „szybciej i bez papieru”,
 5. bycie najlepszym pracodawcą,
 6. rozwój innowacyjności i poszukiwanie nowych źródeł przychodów,
 7. osiągnięcie pozycji lidera w zakresie współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Realizacja strategii

Innowacje i technologie Nowoczesna organizacja Sprawność operacyjna Doskonałość dystrybucyjna Bliskoklienta Rozszerzaniemodelubiznesowego

Rozszerzanie modelu biznesowego

Realizacji tej dźwigni strategicznej służyć będzie aktywne monitorowanie krajowego rynku pod kątem potencjalnych przejęć, rozszerzanie dostępności oferty spółek z Grupy Kapitałowej, rozwój zagraniczny wspierający ekspansję klientów, alianse z partnerami strategicznymi m.in. poprzez platformy lojalnościowe oraz współpraca z instytucjami publicznymi w ramach rozwiązań e-Państwa. Dążąc do pozycji lidera rozwiązań technologicznych Bank zakłada także inwestowanie w wybrane spółki z sektora nowych technologii.
Bank będzie nadal łączył troskę o wzrost wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem społecznym i stawiał na zrównoważony rozwój. W codziennej pracy będzie integrował cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy, przy jednoczesnym zaangażowaniu w inicjatywy społeczne. Kluczowym fundamentem budowania dialogu z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i otoczeniem społecznym, będą wartości Banku oraz transparentna komunikacja.

Blisko klienta

PKO Bank Polski będzie koncentrował się na wspieraniu rozwoju polskiej przedsiębiorczości, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, a także satysfakcji klienta rozumianej jako budowanie trwałych relacji w kontakcie z Bankiem. Będzie temu służyć prosta i transparentna oferta, wysokiej klasy doradztwo, elastyczne rozwiązania cenowe, intuicyjne i szybkie procesy sprzedażowe oraz zmniejszenie liczby dokumentów papierowych.

Doskonałość dystrybucyjna

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby klientów rozwijane będą kanały dystrybucji tworząc holistyczny model omnikanałowego systemu obsługi. Bank będzie dążył do zapewnienia spójnych doświadczeń klientów we wszystkich kanałach kontaktu. Zamierzenia te będą realizowane poprzez kontynuację procesu modernizacji i unowocześniania sieci oddziałów, które ogrywają kluczową rolę w budowaniu relacji z klientami oraz pozycji na rynku, a także dalszy rozwój zdalnych kanałów kontaktu oraz wzrost liczby i aktywności klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych.

Sprawność operacyjna

Strategia zakłada dalsze doskonalenie procesów wewnętrznych. Szybkości i sprawności w podejmowaniu decyzji sprzyjać będzie wysokiej jakości analityka danych, automatyzacja i dematerializacja procesów, innowacyjne metody identyfikacji i autoryzacji oraz przeciwdziałanie biurokracji.

Nowoczesna organizacja

Kluczem do osiągnięcia celów strategicznych będzie dobrze zmotywowany i zaangażowany zespół. Strategia kładzie duży nacisk na kreowanie przyjaznego, wspierającego i otwartego środowiska pracy. Służyć temu będzie angażujące przywództwo, nowoczesne zarządzanie wiedzą i promowanie rozwiązań ułatwiających współpracę w ramach organizacji.

Innowacje i technologie

PKO Bank Polski będzie konsekwentnie inwestował w innowacyjne rozwiązania aktywnie angażując się w kreowanie nowych standardów w skali rynku, innowacyjnych narzędzi dla klientów i organizacji oraz wzmacnianie roli instytucji zaufania publicznego i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Bank będzie wspierał rozwój polskich innowatorów w segmencie przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich oraz korporacyjnych), a także angażował się w perspektywiczne projekty oraz dziedziny i branże przyszłości.